Заповед търг – рекламни табели

ЗАПОВЕД № 547/14.10.2021

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 186 по Протокол № 33/30.09.2021 г. на Общински съвет –  гр. Лозница

З А П О В Я Д В А М :

            1. Да се открие процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имоти – частна общинска собственост, представляващи:

      1.1 Терени за поставяне на рекламни табели – по 1 м2 от следните три имота:

           – Кръстовището на ул. ,,Дружба“ и ул. ,,Н. Й. Вапцаров“ – поземлен имот № 400 в кв. 88; – срещу годишен  наем от 5,00 лв. м2

          – Кръстовището на ул. ,,Дружба“ и ул. ,,Пенчо Кубадински“ – поземлен имот № 794 в кв. 37; – срещу годишен  наем от 5,00 лв. м2

          – Кръстовището на ул. ,,Димчо Дебелянов“ и ул. ,,Яне Сандански“ с УПИ I в кв. 51.- срещу годишен  наем от 5,00 лв. м2

Срещу общ годишен наем от 15,00 лв.  за 3 м2  за срок от 3 години.

          2. Явният търг да се проведе на 26.10.2021 год. от 14:30 ч. в заседателната зала на Общинска

администрация гр. Лозница. При неявяване на кандидат за обект по т. 1 да се проведе повторен търг при същите условия на 02.11.2021 г. от 14:30 ч.

      3. Депозитната вноска за участие в търга е 10 % от годишния наем, определена по начална тръжна цена за обекта, платена до 25.10.2021 г. /01.11.2021 г./ – 16:30 часа, по следната банкова сметка: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград или в касата на общинска администрация гр. Лозница, стая 211, 2-ри етаж.

     4.Необходими документи за участие в търга:

     4.1 Заявление  за участие в търга, което се подава до 25.10.2021 г./01.11.2021 г./ – 16:30 часа в общинска администрация, стая 103, отдел „фронт офис“

Към заявлението се прилагат следните документи:

     4.2 Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;

     4.3 Декларация за липса на задължения към бюджета на общината;

     4.4 Декларация за оглед на имота;

     4.5  Пълномощно – оригинал , когато в търга участва пълномощник;

     5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

     6. Кметът на общината в 3 – дневен срок от провеждане на търга да издаде заповед за определяне на спечелилия търга участник.

        7.  Кметът на общината в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта да подпише договор за наем със спечелилия търга.

Заповедта подлежи на обжалване   пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.            

Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на    общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

СЕВГИН ШУКРИ   

Кмет на община Лозница