Заседание на Общински съвет на 30.09.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Комисиите към Общински съвет ще заседават на 20.09.2021 г. /понеделник/ от 8:00ч.  09:00ч,. 10:00ч., 11:00ч. и на 21.09.2021 г. / вторник/ от 8:00ч.  09:00ч,. 10:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

На 30.09.2021 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в ОДК – ЦПЛР – Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно :  Приемане на уточнения годишен план на бюджета за 2020 г. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г. Приемане на  отчет за капиталовите разходи за 2020 г. Приемане на отчет за състоянието на общинския дълг за 2020 г.
 2. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно : Приемане на информация за изпълнението на бюджета на общината и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2021 г.
 3. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно : Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи за 2021 г.
 4. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно : Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Общия устройствен план на Община Лозница за 2020 год.
 5. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно : Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с пълняемост под минималния брой ученици в училищата от община Лозница за учебната 2020/2021 г., утвърждаване на групи в Център за подкрепа за личностно развитие -Общински детски комплекс Лозница и Детска градина  „Веселие” гр. Лозница
 6. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно : Съгласие за прокарване на трасе за външно ел. захранване на БКТТ в ПИ № 44166.24.14 по плана на гр. Лозница в полза на Леман Юмерова Арслан.
 7. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Предоставяне  под аренда   без търг за    6  /  шест /   години   на   общински земеделски земи, които представляват    овощни  градини
 8. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Промяна на   начина на трайно ползване за други земеделски нужди  на имоти общинска  публична собственост, представляващи пасища, мери и пасища с храсти.
 9. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Предоставяне на земеделски земи под аренда собственост на Община  Лозница за 6 / шест/ стопански години.
 10. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : : Отдаване под наем на общински имоти – чрез търг с явно наддаване
 11. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал. 6 от ЗОС
 12. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем на общински имоти – чрез търг с явно наддаване
 13. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Каменар,  с. Тръбач и с. Чудомир.
 14. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящи се в с. Бели Лом, общ. Лозница.
 15. Отговор на питане на общински съветник – Александър Калинов.
 16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                                    Председател на Общински съвет – Лозница