Заповед спечелен търг

ЗАПОВЕД № 499/07.09.2021

гр. Лозница

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл.35, ал.6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 174 по Протокол № 32/30.07.2021 г. на Общински съвет –  гр. Лозница