Заповед публичен търг

ЗАПОВЕД № 466/16.08.2021

гр. Лозница

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 173 по Протокол № 32/30.07.2021 г. на Общински съвет –  гр. Лозница

З А П О В Я Д В А М :

            1.Да се открие процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имоти – частна общинска собственост, представляващ:

  • Общински терен за поставяне на пчелни кошери с площ от 482 кв.м., и.ч. от Парцел  I,

кв. 81 по плана на гр. Лозница, при начална тръжна цена за годишен наем – 24.10 лв.

  • Явния търг да се проведе на 27.08.2021 от 15:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница.

При неявяване на кандидат за обекта по т.1 да се проведе повторен търг при същите условия на  03.09.2021 г. от 15:00 часа.

  • Депозитната вноска за участие в търга е 10% от годишен наем определена по началната тръжна цена за обекта, платена до 26.08.2021г. /02.09.2021г./ 16:30 часа, по следната банкова сметка IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград или в касата на общинска администрация гр. Лозница, стая 211, 2-ри етаж.
  • Необходими документи за участие в търга:

                        4.1  Заявление  за участие в търга, което се подава до 26.08.2021 г./02.08.2021 г./ – 16:30 часа в общинска администрация, стая 103, отдел „фронт офис“

     Към заявлението се прилагат следните документи:

              4.2  Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;

              4.3  Декларация за липса на задължения към бюджета на общината;

                       4.4  Декларация за оглед на имота;

                       4.5  Пълномощно – оригинал , когато в търга участва пълномощник;

    Липсата на един от изискуемите документи, както и наличие на задължения към община Лозница, дава право на тръжната комисия да не допусне кандидата до участие в търга.

                   5.  Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

                   6. Задължава кмета на общината в 3 – дневен срок от провеждане на търга да издаде         заповед за определяне на спечелилия търга участник.

                   7.  В 7 – дневен срок от влизане в сила на заповедта да се сключи договор със спечелилия търга участник.

Заповедта подлежи на обжалване   пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.       

Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на    общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

СЕВГИН ШУКРИ   

Кмет на община Лозница