Покана за публично обсъждане на бюджет 2023

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Кметът на Община Лозница

К А Н И

всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населените места в община Лозница

на 24.08.2023 год. от 12.00 часа в  Заседателната зала на Общински съвет

на публично обсъждане на

ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА 2023 ГОДИНА

Вашите мнения и предложения по проекта на бюджета за 2023 г. може да отправите на електронния адрес на Община Лозница  – obshtina@loznitsa.bg и в деловодството на общината от 8.00 ч. до 17.00 ч. до датата на публичното обсъждане.