Заповед за откриване на процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имоти – публична общинска собственост

ЗАПОВЕД № 436/14.07.2023

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 409 по Протокол № 60/26.06.2023 г. на Общински съвет –  гр. Лозница                                                                       

З А П О В Я Д В А М :

  1. Да се открие процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имоти – публична общинска собственост, представляващи:
  1. Общински терен за поставяне на готова конструкция – терен № 1 с площ: 170 м2 намиращ се в гр. Лозница, ул. ,,Дружба“ № 33, находящ се върху УПИ I, кв.34 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, при начална тръжна цена 170 лв. за месечен наем, за срок от 1 година.
    1. Общински терен за поставяне на готова конструкция – терен № 2 с площ: 110м2, намиращ се в гр. Лозница, ул. ,,Дружба“ № 33, находящ се върху УПИ I, кв.34 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, при начална тръжна цена 110 лв. за месечен наем за срок от 1 година.
    1. Общински терен за поставяне на готова конструкция – терен № 3 с площ: 110м2, намиращ се в гр. Лозница, ул. ,,Дружба“ № 33, находящ се върху УПИ I, кв.34 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, при начална тръжна цена 110 лв. за месечен наем за срок от 1 година.
    1. Общински терен за поставяне на готова конструкция – терен № 4 с площ:

            25 м2, намиращ се в гр. Лозница, ул. ,,Дружба“ № 33, находящ се върху УПИ I, кв.34 по плана               на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, при начална тръжна цена 25 лв. за месечен наем за срок  от 1 година.

  1. Общинско помещение за Фризьорски салон – Помещение № 19, с площ 21.10м2, намиращо се на партерен етаж в общежитие на ПГ по ВМЗ ,,Александър Стамболийски“ гр. Лозница с административен адрес: гр. Лозница, ул. ,,Дружба“ № 33, общ. Лозница, обл. Разград, построена върху УПИ I, кв.34 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, при начална тръжна цена 31,65 лв. за месечен наем, като върху сумата ще бъде начислена ДДС за срок от 1 година.

          2. Явният търг да се проведе на 25.07.2023 год. от 14:00 ч. в заседателната зала на Общинска

администрация гр. Лозница. При неявяване на кандидат за обект по т. 1 да се проведе повторен търг при същите условия на 01.08.2023 г. от 14:00 ч.

      3. Депозитната вноска за участие в търга е 10 % от годишния наем, определена по начална тръжна цена за обекта, платена до 24.07.2023 г. /31.07.2023 г./ – 16:30 часа, по следната банкова сметка: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград или в касата на общинска администрация гр. Лозница, стая 211, 2-ри етаж.

     4.Необходими документи за участие в търга:

     4.1 Заявление  за участие в търга, което се подава до 24.07.2023 г./31.07.2023 г./ – 16:30 часа в общинска администрация, стая 103, отдел „фронт офис“

Към заявлението се прилагат следните документи:

     4.2 Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;

     4.3 Декларация за липса на задължения към бюджета на общината;

     4.4 Декларация за оглед на имота;

     4.5  Пълномощно – оригинал , когато в търга участва пълномощник;

     5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

     6. Кметът на общината в 3 – дневен срок от провеждане на търга да издаде заповед за определяне на спечелилия търга участник.

     7.  Кметът на общината в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта да подпише договор за наем със спечелилия търга.        

Заповедта подлежи на обжалване   пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.           

Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на    общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

СЕВГИН ШУКРИ

кмет на община Лозница