Съобщение за заличаване на адресна регистрация

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦАТА:

Иво ******** Младенов с ЕГН 59******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, град Лозница, ул. ”Иван Вазов” № 08;

Севда ******** Младенова с  ЕГН 63******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, град Лозница, ул. ”Иван Вазов” № 08;

Мирослав ******** Младенов с ЕГН 80******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, град Лозница, ул. ”Иван Вазов” № 08;

Минел ******** Карачороглу с  ЕГН 08******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, град Лозница, ул. ”Иван Вазов” № 08;

На основание чл. 26, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ уведомяваме гореспоменатите лица за това, че в Община Лозница е постъпила жалба с вх. № 94-А-5/23.01.2023г. от Ахмед М.М. за заличаване на адресната  им регистрация на адрес обл. Разград, общ. Лозница, град Лозница, ул. ”Иван Вазов” № 08.

На основание чл. 34, ал. 1 от АПК гореспоменатите лица имат право да преглеждат документите по преписката в сградата на Общинска администрация Лозница на адрес град Лозница, п.к. 7290, ул. ”Васил Левски” № 6 в отдел „ГРАО“ във всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч, както и да си правят бележки и извадки или – според техническите възможности – копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл.34, ал. 3 от АПК в срок до 7 /седем/ дни, считано от получаването на настоящото съобщение, гореспоменатите лица могат да изразят становище по събраните доказателства, както и по предявените искания, могат да правят писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 25 януари 2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал. 10 от АПК.