СТАРТИРА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“

Община Лозница стартира реализирането на проект „Грижа в дома в община Лозница” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001-0026-C01, по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА”, финансирана от Европейския социален фонд плюс +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 368 144,23 лева. Срокът на изпълнение на проекта е 13 месеца от 28.11.2022 г. до 28.12.2023 г. Териториален обхват на проекта – община Лозница. Основната цел на проекта e да се осигури подкрепа в домашна среда за лица от община Лозница, които са с увреждания, както и възрастни хора, зависими от грижа. И още: разширяване на възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на различни епидемични ситуации.

Чрез изпълнението на проекта ще бъдат постигнати и следните специфичните цели:

1. да се надгради моделът за почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в община Лозница;

2. да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община Лозница, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда;

3. превенция на институционализиране и хоспитализиране на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и на хора с увреждания.

Целеви групи по проекта:

  • възрастни хора в невъзможност за самообслужване
  • хора с увреждания.

При изпълнението на проекта ще се подсигури предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно–социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, включително доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки и други /със средства на потребителите/, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите от/до домовете на лицата. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на социално значими заболявания. Осигуряване на обучения и супервизия на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани  здравно–социални услуги в домашна среда.

По проекта се предвижда предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в рамките на 12 месеца, при заложен брой на потребителите минимум 67 лица. Услугите ще се предоставят почасово на база на идентифицираните нужди на лицата от целевите групи, в резултат на извършена оценка на индивидуалните потребности и подбор на потребителите. За предоставяне на  почасови мобилни интегрирани здравно–социални услуги са назначени 20 лица на длъжности: координатор, дейности, социален работник, социален сътрудник, шофьор, 2 медицински сестри и 14 домашни санитари. Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.