Обява обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

ОБЯВА

за среща за обществено обсъждане

            На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Лозница съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на дата 20.01.2023 г. от 13,30 часа в заседателната зала на Община Лозница ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА в обхват:

Поземлени имоти с идентификатори 35715.25.329, 35715.25.457, 35715.25.458, 35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 35715.26.452, 35715.26.453, 35715.26.454, 35715.26.455 и 35715.26.456, земл. с. Каменар, общ. Лозница.

Текстовите и графичните материали на проекта за изменение на Общ устройствен план на Община Лозница може да видите тук.