Заповед спечелен търг ПИ 73262.29.7 с.Тръбач

З А П О В Е Д  № 715/01.12.2022 г.    

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 323 от Протокол № 48 от 31.10.2022 г на ОбС гр. Лозница, Заповед № 688 /18.11.2022 г. на Кмета на общината и Протокол от 30.11.2022 г. за проведен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

       З А П О В Я Д В А М :

  1. Да се извърши продажба на спечелилия търга участник „ ДИН ПРОПЪРТИС “ ООД,              ЕИК : ***** със седалище и адрес на управление гр. *****, общ. *******, обл. ******, ул. „ ****“ № **, ет. **, ап. **, представлявано от Неделчо ******** Петров, ЕГН: *******, притежаващ л.к. ********, издадена от МВР – ****** на ***** г. с постоянен адрес: гр. ****, общ. Разград, обл. Разград, ул. „ ******“ №**, ет. **, ап. **, на следния имот частна общинска собственост : 
    1. Поземлен имот с идентификатор 73262.29.7 / седемдесет и три хиляди двеста шестдесет и две точка двадесет и девет точка седем/ с площ 27 047 / двадесет и седем хиляди четиридесет и седем/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята: 6 / шеста/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на с. Тръбач, местност „ Фуражни“ , при граници и съседи 73262.29.109, 73262.29.6, 73262.29.8, 73262.29.108, 73262.29.153, 73262.29.5 за сумата от 14 875.85 лв. без ДДС.

        2. Плащането на цената на имота по т. 1, която възлиза на стойност от 14 875.85 лв.                   / четиринадесет хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки / без ДДС да се извърши   по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 445600 в «Инвестбанк» АД клон Разград или в каса на общината.

        3. На основание чл. 47, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси се начислява 2.6 % местен данък в размер на 386.80 лв. /триста осемдесет и шест лева и осемдесет стотинки/ да се преведе по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 442500 в «Инвестбанк»  АД клон Разград  или в каса на общината.

        4. Плащането на цената, данъците и таксите да се извърши в 7 – дневен срок от влизането на заповедта в сила.

        5. Договорът да се сключи в 7дневен /седемдневен/ срок от представяне на  документи за плащането.

         При отказ от плащането на горепосочените суми за покупко – продажба на недвижими имоти, внесеният депозит за участие, съгласно чл.  68, ал. 2 от Наредба 2 на ОбС – Лозница не се връща.

         Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

         Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица и се обяви на информационното табло и в интернет – страница  на общината. 

СЕВГИН ШУКРИ                                                                                                                                         Кмет на община Лозница