Заповед спечелен търг ПИ 17066.93.120 с.Гороцвет

З А П О В Е Д  № 713/01.12.2022 г.    

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 320 от Протокол № 48 от 31.10.2022 г на ОбС гр. Лозница, Заповед № 686 /18.11.2022 г. на Кмета на общината и Протокол от 30.11.2022 г. за проведен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

       З А П О В Я Д В А М :

  1. Да се извърши продажба на спечелилия търга участник МУСТАФА ***** ПАЛОВ сЕГН: ********, притежаващ л.к. № ********, издадена на ******* г. от МВР – ****** с постоянен адрес: гр. *******, общ. *****, обл. ******, ул. „******“ ул. № **, вх. **, ет. **, ап. ** на следния имот частна общинска собственост : 
    1. Поземлен имот с идентификатор 17066.93.120 / седемнадесет хиляди шестдесет и шест точка деветдесет и три точка сто и двадесет/ с площ 10 065 / десет хиляди шестдесет и пет/ кв. м., трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория на земята: 3 /трета/, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на с. Гороцвет, при граници и съседи 17066.93.191, 17066.93.354, 17066.93.403, 17066.93.18, 17066.93.119 за сумата от 8303.90 лв. без ДДС.

        2. Плащането на цената на имота по т. 1, която възлиза на стойност от 8 303.90 лв.                   /осем хиляди триста и три лева и деветдесет стотинки / без ДДС да се извърши   по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 445600 в «Инвестбанк» АД клон Разград или в каса на общината.

        3. На основание чл. 47, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси се начислява 2.6 % местен данък в размер на 215.90 лв. /двеста и петнадесет лева и деветдесет стотинки / да се преведе по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 442500 в «Инвестбанк»  АД клон Разград  или в каса на общината.

        4. Плащането на цената, данъците и таксите да се извърши в 7 – дневен срок от влизането на заповедта в сила.

        5. Договорът да се сключи в 7дневен /седемдневен/ срок от представяне на  документи за плащането.

         При отказ от плащането на горепосочените суми за покупко – продажба на недвижими имоти, внесеният депозит за участие, съгласно чл.  68, ал. 2 от Наредба 2 на ОбС – Лозница не се връща.

         Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

         Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица и се обяви на информационното табло и в интернет – страница  на общината. 

СЕВГИН ШУКРИ                                                                                                                                         Кмет на община Лозница