Заповед за провеждане на публичен търг на част от поземлен имот в гр.Лозница, ул. Дружба 7

ЗАПОВЕД № 497/17.08.2022 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 287 по Протокол № 44/29.07.2022 г. на Общински съвет –  гр. Лозница

                                                     З А П О В Я Д В А М :

  1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба  на:

            – 680/1210 ид. ч. от поземлен имот пл. № 181 /сто осемдесет и едно/ за който е отреден УПИ VII – 181 /седем римско, тире, сто осемдесет и едно/ целият с площ 1489 кв.м. /хиляди четиристотин осемдесет и девет/ от кв. 19 /деветнадесет/, находящ се в Област Разград, община Лозница, гр. Лозница, ул. „Дружба“ № 7, при граници и съседи 1. 179 Двор, 2. 178 Двор, 3. 180 Двор , 4. 887 Улица, 5. 786, Терен – гр. движ., 6. 182 Двор при начална тръжна цена от 6 585. 00 лв

             2. Явния търг да се проведе на 30.08.2022 год. от 13:30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница.

     При неявяване на кандидат за обект по т. 1 да се проведе повторен търг при същите условия на 07.09.2022 г. от 13.30 ч.

      3. Депозитната вноска за участие в търга е 30 % от началната стойност на имота, платена до 29.08.2022 г. /05.09.2022 г./ – 16:30 часа, по следната банкова сметка: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград или в касата на общинска администрация гр. Лозница, стая 211, 2-ри етаж.

      4. Необходими документи за участие в търга:

      4.1 Заявление  за участие в търга, което се подава до 29.08.2022 г./05.09.2022 г./ – 16:30 часа в общинска администрация, стая 103, отдел „фронт офис“

Към заявлението се прилагат следните документи:

      4.2 Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;

      4.3 Декларация за липса на задължения към бюджета на общината;

      4.4 Декларация за оглед на имота;

      4.5 Пълномощно – оригинал , когато в търга участва пълномощник;

      5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

      6. Задължава кмета на общината в 3 – дневен срок от провеждане на търга да издаде заповед за определяне на спечелилия търга участник.

      7. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси в 7 дневен срок от връчване на влязла в сила заповед.

      8. В 7 – дневен срок от заплащането на цената да се сключи договор със спечелилия търга участник въз основа на влязла в сила заповед за определяне на купувач и документ за платена цена, и в 30 – дневен срок от подписването същият да се предостави на общински съвет – Лозница.

      9. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА 30 /тридесет/ на сто от постъпленията от продажбата на горепосочените имоти да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответните населени места, в които се намират имотите.

     Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

     Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

 СЕВГИН ШУКРИ Кмет на община Лозница