Съобщение отпадъци

Във връзка с наближаващия отоплителен сезон и съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3, т.15 и чл.112 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ СЕ ЗАБРАНЯВА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНОТО ИЗГАРЯНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА ТОВА МЕСТА.

Съгласно чл. 133, ал.4 от ЗУО за нерегламентираното изгаряне или третиране на отпадъци, физическите лица се наказват с глоба от 2 000 лв.  до 5 000 лв. На основание чл. 134 от същият закон едноличните търговци и юридическите лица подлежат на имуществена санкция в размер от 1 400 лв. до 4 000 лв. за изгаряне или изхвърляне на неопасни отпадъци и от 10 000 лв. до 50 000 лв. за опасни отпадъци. При повторно нарушение предвидените наказания са в двоен размер.

Общинска администрация гр. Лозница

01.10.2021г.