Обявление Общинска служба по земеделие

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Министерство на земеделието  храните и горите, Областна дирекция “Земеделие” Разград, Общинска служба по земеделие – Лозница


Обявление

На основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2021/2022 година в землища: с.Веселина, с.Гороцвет, с.Градина, с.Бели Лом, с.Каменар, с.Крояч, с.Ловско, гр.Лозница, с.Манастирско, с.Манастирци, с.Сейдол, с.Синя вода, с.Студенец, с.Трапище, с.Тръбач, с.Чудомир на територията на община Лозница, област Разград, са изготвени предварителни регистри на имотите.

Предварителните регистри са на разположение за разглеждане в ОСЗ  Лозница

Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 16 август.

Мехмед Капустрев  /п/

Началник ОСЗ – Лозница