Заповед заличаване адресна регистрация

ЗАПОВЕД № 47/23.01.2024 г.

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 92, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация при спазване на чл. 35 от Административно-процесуалния кодекс и след като взех предвид изложеното в протокол №1/16.01.2024 г. от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед №18/11.01.2024 г.  на Кмета на Община Лозница, във връзка с постъпила жалба с вх. № 94-Д-1/09.01.2024 г. за проверка на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес в имот находящ се на адрес: село Ловско, общ. Лозница, обл. Разград, ул. „Никола Петков“ – №2, намерих за установено следното:

Н А Р Е Ж Д А М

Заличавам адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на:

  1. Вайда ****** Мехмедова с ЕГН ********** от адрес: село Ловско, община Лозница, област Разград, ул. „Никола Петков“  №2;

Копие от настоящата заповед да бъде изпратено чрез ТЗ ”Гражданска регистрация и административно обслужване”, град Разград на ГД ”Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за автоматизираното заличаване на адресната регистрация в регистъра на населението.

На основание чл. 61, ал.1 от АПК настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез публикуването й на страницата на Община Лозница както на таблото за обявления в кметство село Ловско, община Лозница, област Разград.

На основание чл. 99б, ал. 5 от ЗГР  и чл.140а, ал. 10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация лицето, чиято адресна регистрация е заличена, да бъде уведомено за извършеното заличаване и за необходимостта от подмяна на личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването.

Заповедта подлежи на оспорване от заинтересованите лица пред Административен съд – Разград  в 14-дневен срок от съобщаването й

            На основание чл. 92, ал.14 от ЗГР обжалването не спира изпълнението.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Лозница.

СЕВГИН ШУКРИ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА