Заповед за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД № 619/19.09.2023 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, като взех предвид изложеното в Протокол от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед №РД-22-6 от 02.05.2023 г. на Областния управител на Област Разград, за извършена проверка по реда на чл. 99б от ЗГР, във връзка с чл.405а от ИК относно извършените адресни регистрации в Община Лозница за периода 01.05.2022 г. – 30.04.2023 г., като се запознах с документите по преписката и след като извърших своя проверка установих:

В  резултат от извършената проверка за спазване изискванията на чл. 92, ал.1 и ал. 3 и чл. 99а от ЗГР за извършената адресна регистрация или промяна на адрес в Община Лозница за периода 01.05.2022 г. – 30.04.2023 г., комисия свикана със заповед № РД -22-6 от 02.05.2023 г. на Областния управител на Област Разград е констатирала, че при извършване на регистрациите по настоящ адрес в кметство с. Бели Лом, описани в гореспоменатия протокол на комисия свикана със заповед на Областния управител са спазени разпоредбите на чл. 92, ал. 2 и ал.3 от ЗГР, както и разпоредбата на чл. 99а от ЗГР. Към заявленията за регистрация по настоящ адрес са приложени документи за собственост и писмени декларации за съгласие от собственик, където е необходимо. Адресно регистрираните лица не надвишават трикратно лицата, които постоянно живеят на адреса.

В Декларацията по чл. 92, ал. 3 изрично е записано, че „не може да бъде извършено служебно адресно пререгистриране или заличаване на горепосочените лица, в случай че същите напуснат адреса на имота“.

В протокола на комисията назначена от Областния управител е посочен адрес: село Бели Лом, ул. Странджа“ – №8 за заличаване от Националният класификатор на настоящите и постоянните адреси, тъй като липсва постройка подходяща за покриване на жилищни нужди. След направена проверка от Община Лозница, установихме, че на посоченият адрес има жилищна постройка и е подходяща за покриване на жилищни нужди.

            В протокола на комисията, назначена със Заповед №РД-22-6 от 02.05.2023 г. на Областния управител на Област Разград е спомената докладна записка №1873р-16004 / 20.07.2023 г. от мл. експерт Ф. Чолаков, според която има лица които не живеят повече от 30 дни на заявените от тях адреси.

Адресните регистрации на въпросните лица посочени в Протокола са извършени през месец април, като към тях са приложени изискуемите документи. Проверката на мл. експерт Чолаков е извършена през месец юни, като не са приложени доказателства как точно е установено, че лицата не живеят повече от 30 дни на заявеният от тях адрес? Не става ясно, колко пъти в рамките на един месец е правена проверка, дали лицата живеят на заявеният от тях адрес? От факта, че едно лице не е намерено на адрес при извършената проверка не означава, че същото не живее на адреса.  На следващо място не всяко отсъствие от адреса, означава трайното му напускане и води нуждата от промяна на адресната регистрация.

От друга страна извършените регистрации в кметство с. Каменар и с. Студенец, общ. Лозница по постоянен или настоящ адрес на лицата описани в Протокол на същата комисия, са в нарушение на разпоредбата на чл. 92 от ЗГР. Към заявленията за регистрация липсват документи доказващи собствеността на имотите, документи издадени от ТСУ или МДТ, съгласно чл.92, ал.2, ал.5, ал. 6 и ал. 12 от ЗГР, както и декларации на основание чл. 92, ал.3 от ЗГР.  Налице е грубо нарушаване на изискванията за извършване на адресни регистрации от страна на длъжностните лица в кметствата с. Каменар и с. Студенец, което е предпоставка за заличаване регистрациите на лицата описани в Протокола на комисията.

            С оглед гореизложеното и Протокол от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед №РД-22-6 от 02.05.2023 г. на Областния управител на Област Разград.

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Заличавам адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Стефан ******* Стефанов с ЕГН  ******** от адрес: село Бели Лом, община Лозница, област Разград, ул. ”Тунджа” № 6,

2. Заличавам адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Галя ******* Стефанова с ЕГН *******   от адрес: село Бели Лом, община Лозница, област Разград, ул. ”Тунджа” № 6,

3. Заличавам адрес: село Бели Лом, община Лозница, област Разград, ул. ”Тунджа” № 6 от Националния класификатор на настоящите и постоянни адреси,

4. Заличавам адресната регистрация по настоящ адрес на Гьонюл   *******   Здравкова с ЕГН  *******   от адрес: село Студенец, община Лозница, област Разград, ул. ”Пеньо Пенев” № 9,

5. Заличавам адресната регистрация по настоящ адрес на Здравко *******   Здравков с ЕГН  *******   от адрес: село Студенец, община Лозница, област Разград, ул. ”Пеньо Пенев” № 9,

6. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Златка *******   Спасова с ЕГН  *******    от адрес: село Студенец, община Лозница, област Разград, ул. ”Любен Каравелов” № 2,

7. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Гена *******   Спасова с ЕГН  *******   от адрес: село Студенец, община Лозница, област Разград, ул. ”Любен Каравелов” № 2,

8. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Мелек *******   Спасова с ЕГН  *******   от адрес: село Студенец, община Лозница, област Разград, ул. ”Любен Каравелов” № 2,

9. Заличавам адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Хюсеин *******    Савов с ЕГН  *******   от адрес: село Студенец, община Лозница, област Разград, ул. ”Огоста” № 21,

10.  Заличавам адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Емил *******   Ангелов с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Мусала“ №32,

11. Заличавам адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Дюрие *******   Мустафова с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Мусала“ №32,

12. Заличавам адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Михаил *******   Кирилов с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Мусала“ №32,

13. Заличавам адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Румяна *******   Димитрова с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Мусала“ №32,

14. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Севинч *******   Салиева с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Мусала“ №32,

15. Заличавам адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Бинас *******   Димитрова с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Мусала“ №32,

16. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Севи *******   Салиева с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Мусала“ №32,

17. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Мехмед *******   Салиев с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Мусала“ №32,

18. Заличавам адресната регистрация по настоящ адрес на Ибрахим *******   Нури с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Витоша“ №5,

19. Заличавам адресната регистрация по настоящ адрес на Ремзие *******   Шефкъева с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Витоша“ №5,

20. Заличавам адресната регистрация по настоящ адрес на Сабри *******   Сабри с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Витоша“ №5,

21. Заличавам адресната регистрация по настоящ адрес на Ашъм *******   Шефкъев с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Витоша“ №5,

22. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Атанас *******   Миланов с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Дунав“ №24,

23. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Шеназие *******   Хюсеин с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Дунав“ №24,

24. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Хюрмюс *******   Мехмедова с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Дунав“ №24,

25. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Светлозар *******   Исаев с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Дунав“ №24,

26. Заличавам адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на *******   Светлозарова Исаева с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Дунав“ №24,

27. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Нилайда *******   Исаева с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Дунав“ №24,

28. Заличавам адресната регистрация по настоящ адрес на Гюран *******   Хасанов с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Беласица“ №49,

29. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Исмет *******   Исмаилов с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Етър“ №3,

30. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Сейнур *******   Алтун с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Беласица“ №24,

31. Заличавам адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Вилдан *******   Ахмедова с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Пирин“ №6,

32. Заличавам адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Мехмед *******   Ахмедов с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Пирин“ №6,

33. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Северин *******   Събев с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Пирин“ №6,

34. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Хюлия *******   Събева с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Пирин“ №6,

35. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Фатме *******   Ердоган  с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Пирин“ №6,

36. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Джейлян *******   Хюсеин  с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Пирин“ №6,

37. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Мехмед *******   Славов  с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Пирин“ №6,

39. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Джан *******   Славов с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Пирин“ №6,

40. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Инджинур Ердоган  с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Пирин“ №6,

41. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Иляс Ердоган  с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Пирин“ №6,

42. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Мехмет Ердоган  с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Пирин“ №6,

43. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Дамла *******   Славова  с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Пирин“ №6,

44. Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на Дилан *******   сергеева  с ЕГН *******   от адрес: село Каменар, ул. „Пирин“ №6,

45. Заличавам адрес: село Каменар, община Лозница, област Разград, ул. ”Пирин” № 6 от Националния класификатор на настоящите и постоянни адреси.

Копие от настоящата заповед да бъде изпратено чрез ТЗ ”Гражданска регистрация и административно обслужване”, град Разград на ГД ”Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за автоматизираното заличаване на адресната регистрация в регистъра на населението.

На основание чл. 61, ал.1 от АПК настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез публикуването й на страницата на Община Лозница, както и на информационното табло в административната сграда на Община Лозница.

На основание чл. 99б, ал. 5 от ЗГР  и чл.140а, ал. 10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация лицата, чиято адресна регистрация е заличена, да бъдат уведомени за извършеното заличаване и за необходимостта от подмяна на личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването.

Заповедта подлежи на оспорване от заинтересованите лица пред Административен съд – Разград  в 14-дневен срок от съобщаването й

            На основание чл. 92, ал.14 от ЗГР обжалването не спира изпълнението.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Лозница.

СЕВГИН ШУКРИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА