Заповед отдаване под наем на общински терен N.1

ЗАПОВЕД  № 467/27.07.2023 г.                                                                                                            

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 409 от Протокол № 60 от 26.06.2023 г на ОбС                          гр. Лозница, Заповед № 436/14.07.2023 г. на Кмета на общината и Заповед № 463/25.07.2023 г. за проведен търг с явно наддаване за наем на  недвижим имот – публична общинска собственост       

    ЗАПОВЯДВАМ:

  1. Да се отдаде възмездно под наем на  ЕТ ,,Васил Караиванов“ с ЕИК **********, със седалище и адрес на управление: *****************, представлявано от Васил ******** Караиванов с ЕГН: ***********, притежаващ л.к. № **********, издадена от МВР – ******* на ********* г. и постоянен адрес:  *************************за наем на:
  • Общински терен за поставяне на готова конструкция – терен № 1 с площ: 170 м2 намиращ се в гр. Лозница, ул. ,,Дружба“ № 33, находящ се върху УПИ I, кв.34 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград.
  1. Месечният наем е на стойност от 187,00 лв. / сто осемдесет и седем /лева.
  2. Срока за отдаване под наем 1 /една/  година считано от 10.08.2023 г.
  3. В 14 / четиринадесет/ дневен срок от оповестяването на Заповедта да се сключи договор за наем.

            Настоящата заповед да се връчи на съответните заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

СЕВГИН  ШУКРИ

Кмет на община Лозница