ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0044 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“, ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 Г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0044 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“, ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 Г.

На 14.02.2023 г. кмета на община Лозница подписа Административен договор с Регистрационен номер BG05SFPR002-2.002-0044-C01, междуОбщина Лозница и Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитетПриоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.002-0044 „Укрепване на общинския капацитет в община Лозница“, който е със срок за изпълнение от 24 месеца /01.03.2023 г. – 01.03.2025 г./.

Проектът е насочен към улесняване на прехода при въвеждане на нови механизми в системата от социални услуги, предоставящи се на територията на община Лозница, чрез създаване на ново работно място (фронт-офис), в изпълнение на правомощията на Община Лозница по Закона за социалните услуги, Закона за хора с увреждания и Закона за личната помощ, което ще позволи плавното въвеждане на реформи в областта на социалните услуги и личната помощ, и ще създаде предпоставки за предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи на населението.

Основна цел на проекта е да бъде подкрепено реформирането на социалните услуги, предоставящи се на територията на община Лозница, в изпълнение на задълженията и отговорностите по Закона за социалните услуги, Закона за хора с увреждания и Закона за личната помощ.

Специфични цели на проекта са:

– Гарантиране на качество и ефективност при осъществяване на дейностите по управление на социалните услуги;

– По-добра обществена информираност относно видовете социални услуги и условията за кандидатстване;

– Подпомагане работата на общинските служители, които са пряко ангажирани с управлението, организацията и предоставяне на конкретни социални услуги;

– По-голяма удовлетвореност на лицата, желаещи да ползват социални услуги, от гледна точна на правилното насочване към конкретна услуга, съобразно индивидуалните им потребности от подкрепа.

Дейностите предвидени в проект BG05SFPR002-2.002-0044 „Укрепване на общинския капацитет в община Лозница“ са насочени пряко към 9 служители на Община Лозница, които са ангажирани с: реализирането на политиките в социалната сфера на територията на общината; изпълнение на дейности за подкрепа на лицата за превенция и/или преодоляване на социалното изключване; реализиране на права и подобряване качеството на живот на потребителите, като се основават на социална работа и се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата; осъществяване на дейности в съответствие с новото законодателство в областта на социалните услуги и хората с увреждания, както следва:

– Служители от Община Лозница, които са пряко ангажирани с предоставянето на социалните услуги: Механизъм лична помощ, Национална програма „Асистентска подкрепа“; управителите на Център за настаняване от семеен тип – село Крояч и Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Лозница;

– „Сътрудник социални дейности“, който ще бъде назначен в рамките на проекта и ще подпомага работата на отговорните служители в посочените социални услуги.

 Проект BG05SFPR002-2.002-0044 „Укрепване на общинския капацитет в община Лозница“ предвижда в Община Лозница да бъде разкрито работно място за длъжност: „Сътрудник социални дейности“, който ще има следните задължения и отговорности:

– да осъществява директна комуникация с лицата, желаещи да ползват конкретна социална услуга;

– да насочва заинтересованите лица към подходящата за тях социална услуга;

– да обработва първичната документация във връзка с кандидатстване и насочване на лицата;

– да оказва административна подкрепа на служителите пряко ангажирани с предоставяне на конкретна социална услуга.

Дейностите по проект BG05SFPR002-2.002-0044 „Укрепване на общинския капацитет в община Лозница“ са насочени към изграждането на капацитет в Община Лозница по прилагането на Закона за социалните услуги, Закона за хора с увреждания, както и по Закона за личната помощ и предоставяне на качествени и достъпни социални услуги на всички нуждаещи се лица.

Общата стойност на проекта е: 49 936,00 лв.

Очаквани резултати:

1. Наемане на нов служител на длъжност „Сътрудник социални дейности“.

2. Подпомагане на работата на служителите пряко ангажирани с предоставянето на съществуващите социални услуги в община Лозница.

3. Проведено обучение и супервизия на новоназначеното лице, и супервизия на общинските служители, осъществяващи дейности в областта на социалните услуги.