Проект „Предоставяне на топъл обяд в община Лозница“ по Оперативна програма

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮСОперация BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд

О Б Я В А

Общинска администрация гр. Лозница, уведомява всички заинтересовани лица, че предстои кандидатстване с проект „Предоставяне на топъл обяд в община Лозница“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ . Операцията „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази операция в рамките на програмен период 2014-2020 и се реализира в съответствие с конкретната цел на програмата за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица.  С цел осигуряване на непрекъснатост на услугата и изискванията на програмата Община Лозница обявява прием на заявления на кандидати за потребители за получаване на топъл обяд.

Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са:

 1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще бъде потвърждавана от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Разград.     

Всеки желаещ следва да представи попълнено Приложение № 1  Заявление – декларация и Приложение № 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация. Документите ще се приемат от 21.09.2022 г. в сградата на община Лозница, стая 106.

За повече информация може да се обърнете към кмета/кметския наместник на населеното място и  г-жа К. Джелил –  н-к отдел „АО и КК” към общинска администрация град Лозница.