Публично обсъждане на бюджет 2022

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

   Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Лозница за 2022 година.

   Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на жителите на общината.

   Предвид гореизложеното, на основание чл.84, ал. 6  от Закона за публичните финанси и във връзка с  чл.29, ал. 6 от Наредбата на Общински съвет – Лозница за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за  съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

ВИ КАНЯ

на публично обсъждане на проекта за бюджет 2022 година, което ще се проведе на 23 март /сряда/ от 12.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Лозница

   Материалите по проекта за бюджет за 2022 година ще бъдат публикувани в интернет-сайта на Община Лозница.

   Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите.

   Становища и предложения по проекта за общински бюджет за 2022 година могат да се представят в Деловодството / стая 103 – Фронт-офис/ в сградата на Община Лозница и на e-mail : obshtina@loznitsa.bg , не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

СЕВГИН ШУКРИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА