Проект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница

Публикация за предстояща встъпителна пресконференция и първа копка

Уважаеми съграждани,

Община Лозница има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“ по проект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница“, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие към Европейския съюз, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ с бенефициент Община Лозница, които ще се състоят на 12.01.2022 г. от 14.00 часа в сградата на Община Лозница, адрес: град Лозница, ул. „Васил Левски” № 6. И от 15.00 часа на обекта в двора на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница.

Главната цел на този проект е да се подобри образователната инфраструктура на гимназията, чрез строително монтажни и ремонтни дейности, вкл. внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност и такива, осигуряващи достъп до сградата и участие в учебния процес на хората със затруднена мобилност като: изпълнение на подемна платформа на югозападния вход, изграждане на подемна платформа в окото на стълбите, на всички етажи ще се изгради по едно санитарно помещение за хора в неравностойно положение, а във физкултурния салон ще се обособи отделна съблекалня и тоалетна за хора в неравностойно положение.

            По проект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница“ са избрани всички изпълнители, след организацията на работата предстои започване на дейностите по СМР, строителен и авторски надзор.