Заповед процедура отдаване под наем на общински терени

ЗАПОВЕД № 636 / 13.12.2021

гр. Лозница 

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 202 по Протокол № 35/29.11.2021 г. на Общински съвет –  гр. Лозница

З А П О В Я Д В А М :

            1. Да се открие процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имоти – частна общинска собственост, представляващи:

  1. Терен № 1 А включен в ГК – 2 за поставяне на гаражна клетка, с площ 15.00 кв.м., находящ се в югоизточната част на парцел I, който е с обща площ 25 600 / двадесет и пет хиляди и шестотин / кв.м. с предназначение за „ комплексно жилищно строителство и гаражни кооперации“ в кв. 43 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, при граници и съседи на терена: изток – имот № 371, запад – задблоково пространство, юг – терен № 2, север – задблоково пространство, за срок от 5 години, при начална месечна наемна цена – 4.50 лв.
  1.  Терен с площ 100 м2, находящ се в кв.82, част от парцел IА, имот № 1 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, за зеленчукопроизводство, за срок от 1 година, при начална годишна цена от 5,00 лв.
  1. Терен с площ 200 м2, находящ се в кв.82, част от парцел 4, имот № 1 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, за зеленчукопроизводство, за срок от 1 година, при начална годишна цена от 10,00 лв.
  1. Общински поземлен имот, находящ се в гр. Лозница, съставляващ УПИ XXIII в кв.39 по плана на гр. Лозница с обща площ 693 / шестотин деветдесет и три / м2,за срок от 1 година срещу годишен наем от 34,65 лв.

          2. Явният търг да се проведе на 21.12.2021 год. от 14:00 ч. в заседателната зала на Общинска

администрация гр. Лозница. При неявяване на кандидат за обект по т. 1 да се проведе повторен търг при същите условия на 28.12.2021 г. от 14:00 ч.

        3. Депозитната вноска за участие в търга е 10 % от годишния наем, определена по начална тръжна цена за обекта, платена до 20.12.2021 г. /27.12.2021 г./ – 16:30 часа, по следната банкова сметка: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград или в касата на общинска администрация гр. Лозница, стая 211, 2-ри етаж.

     4.Необходими документи за участие в търга:

     4.1 Заявление  за участие в търга, което се подава до 20.12.2021 г./27.12.2021 г./ – 16:30 часа в общинска администрация, стая 103, отдел „фронт офис“

Към заявлението се прилагат следните документи:

     4.2 Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;

     4.3 Декларация за липса на задължения към бюджета на общината;

     4.4 Декларация за оглед на имота;

     4.5  Пълномощно – оригинал , когато в търга участва пълномощник;

     5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

     6. Кметът на общината в 3 – дневен срок от провеждане на търга да издаде заповед за определяне на спечелилия търга участник.

        7.  Кметът на общината в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта да подпише договор за наем със спечелилия търга.

Заповедта подлежи на обжалване   пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.           

Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на    общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на община Лозница