Обява

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

О Б Я В А

Общинска администрация гр. Лозница, уведомява всички заинтересовани лица, че предстои предоставяне на услугата „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ за периода от 04.01.2021 г. до 27.04.2021 г.

Основната дейност на операция е предоставяне на топъл обяд на уязвими лица, които поради бедност и продължителна социална изолация в условията на обявената извънредна ситуация са в  затруднение да осигурят сами прехраната си. 

         Определените целеви групи за подпомагане са:

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

   За повече информация, може да се обърнете към кмета/кметския наместник на населеното място и     г-жа К. Джелил –  н-к отдел „АО и КК” към общинска администрация град Лозница.