Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Лозница за 2023 година

    На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредба № 17 на Общински съвет – Лозницаза  условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за  съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,  

К А Н И М

всички жители на Община Лозница на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА 2023 ГОДИНА, което ще се проведена 27.05.2024 г. /понеделник/ от 12:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница, при следния

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:

1. Годишен отчет за изпълнение на Бюджета на Община Лозница за 2023 година.

2. Становища и въпроси.