Заповед спечелен търг

 З А П О В Е Д № 753/06.12.2022 г.    

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 317 от Протокол № 48 от 31.10.2022 г на ОбС гр. Лозница, Заповед № 683 /18.11.2022 г. на Кмета на общината и Протокол от 06.12.2022 г. за проведен повторен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

       З А П О В Я Д В А М :

  1. Да се извърши продажба на спечелилия търга участник САБРИ **** СУЛЕЙМАН, ЕГН: *******, притежаващ л.к. № *******, издадена от МВР – **** на ******* г., постоянен адрес ******, общ. *****, обл. *****, ул. „*****“ № ** на следния имот частна общинска собственост : 
    1. УПИ IX / девет римско/ в кв. 94 / деветдесет и четири/ с площ 887 / осемстотин осемдесет и седем/ кв. м., находящ се в Област Разград, община Лозница, гр. Лозница, жк. „ Хан Омар“ при граници и съседи  1. УПИ VIII от кв. 94, 2. Улица, 3. УПИ X от кв. 94 за сумата от 3 650.10 лв., като върху сумата ще се начисли ДДС.

        2. Плащането на цената на имота по т. 1, която възлиза на стойност от 4 380.12 / четири хиляди триста и осемдесет лева и дванадесет стотинки/  с ДДС да се извърши   по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 445600 в «Инвестбанк» АД клон Разград или в каса на общината.

        3. На основание чл. 47, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси се начислява 2.6 % местен данък в размер на 113.90 лв. /сто и тринадесет лева и деветдесет лева/ да се преведе по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 442500 в «Инвестбанк»  АД клон Разград  или в каса на общината.

        4. Плащането на цената, данъците и таксите да се извърши в 7 – дневен срок от влизането на заповедта в сила.

        5. Договорът да се сключи в 7дневен /седемдневен/ срок от представяне на  документи за плащането.

         При отказ от плащането на горепосочените суми за покупко – продажба на недвижими имоти, внесеният депозит за участие, съгласно чл.  68, ал. 2 от Наредба 2 на ОбС – Лозница не се връща.

         Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

         Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица и се обяви на информационното табло и в интернет – страница  на общината. 

СЕВГИН ШУКРИ        /п/                                                                                                                                 Кмет на община Лозница