Обява за инвестиционно предложение ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА”:

О Б Я В А

От Севгин Назъм Шукри- кмет на Община Лозница, гр. Лозница

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА”:

ОБЕКТ 1: УЛИЦА “ОСОГОВО” (О.Т. 24-О.Т.61-О.Т.60) В С.СТУДЕНЕЦ

ОБЕКТ 2: УЛИЦА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” (О.Т.26-О.Т.24) В С.СТУДЕНЕЦ

ОБЕКТ 3: УЛИЦА “БЕЛАСИЦА” (О.Т.72-О.Т.74-О.Т.92) В С. КАМЕНАР;

ОБЕКТ 4: ПЛОЩАД В ЦЕНТЪРА НА С. ЧУДОМИР

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Лозница или в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.