Заповед процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имоти – частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 118/11.03.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 235 по Протокол № 38/28.02.2022 г. на Общински съвет –  гр. Лозница

З А П О В Я Д В А М :

            1. Да се открие процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имоти – частна общинска собственост, представляващи:

  1. терен с площ от 1 кв.м., находящ се в с. Манастирско, общ. Лозница, ул. „Бели Лом“ № 18,  УПИ № I в кв. 20, за поставяне на ,,Кафеавтомат“, при начална тръжна цена за месечен наем – 6.00 лв., като върху сумата ще се начисли ДДС за срок от 3 години.
  2. Явния търг да се проведе на 22.02.2022 год. от 14:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница.

               При неявяване на кандидат за обект по т. 1 да се проведе повторен търг при същите условия на 29.03.2022 г. от 14:00 ч.

        3. Депозитната вноска за участие в търга е 10 % от годишния наем, определена по начална тръжна цена за обекта, платена до 21.03.2022 г. /28.03.2022 г./ – 16:30 часа, по следната банкова сметка: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград или в касата на общинска администрация гр. Лозница, стая 211, 2-ри етаж.   

     4.Необходими документи за участие в търга:

     4.1 Заявление  за участие в търга, което се подава до 21.03.2022 г./28.03.2022 г./ – 16:30 часа в общинска администрация, стая 103, отдел „фронт офис“

Към заявлението се прилагат следните документи:

     4.2 Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;

     4.3 Декларация за липса на задължения към бюджета на общината;

     4.4 Декларация за оглед на имота;

     4.5  Пълномощно – оригинал , когато в търга участва пълномощник;

     5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

     6. Кметът на общината в 3 – дневен срок от провеждане на търга да издаде заповед за определяне на спечелилия търга участник.

        7.  Кметът на общината в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта да подпише договор за наем със спечелилия търга.      

Заповедта подлежи на обжалване   пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.           

Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на    общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на община Лозница