Структура на Общинска администрация

Община Лозница 2024 г. Категория Б 4

Структурни звена и длъжностни наименованияБройДлъжност в администрация  Правоотно- шение  
 А.Управление19,0  
 Изборни длъжности   
1Кмет на община1.0ръководнатрудово
2.Зам.- кмет на Община3.0ръководнатрудово
3.Кметове на кметства15.0ръководнатрудово
 Длъжности пряко подчинени на кмета5,5  
4.Секретар на Община1.0ръководнаслужебно
5.Главен архитект0,5ръководнаслужебно
6.Старши специалист „ГЗ и служител по сигурност на информацията”1.0специалисттрудово
7.Вътрешен одитор1.0експертнатрудово
8.Финансов   контрольор1.0експертнатрудово
9.Секретар на МКБППМН1.0експертнотрудово
 Обща администрация-численост14  
 Дирекция “Финанси и бюджет”14  
10.Директор1.0ръководнаСлужебно
11.Главен счетоводител1.0експертнатрудово
12.Юрисконсулт1.0експертнатрудово
13.Ст. Експерт”ТРЗ”1.0експертнатрудово
14.Главен специалист1.0специалисттрудово
15.Ст.счетоводители5.0специалисттрудово
16.Старши специалист „МДТ”2.0специалисттрудово
17.Старши счетоводител „МДТ”2.0специалисттрудово
 Специализирана администрация-численост25,5  
 Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси „14.5  
18.Директор1.0ръководнаслужебно
 Отдел „ГРАО и ЧР”   
19.Началник отдел1.0ръководнаслужебно
20.Главен специалист1.0специалисттрудово
21.Младши експерт1.0експертнатрудово
22.Технически  сътрудник1.0специалисттрудово
23.Технически сътрудник ОбС1.0специалисттрудово
24.Старши специалист1.0специалисттрудово
25.Старши специалист „ГРАО”1.0специалисттрудово
 Отдел „АО и координация с кметства”   
26.Началник отдел1.0ръководнаслужебно
27.Старши специалист кметства4.0специалисттрудово
28.Специалист кметства  1/21.5специалисттрудово
 Дирекция ” Местно развитие и екология, устройство на територията и стопански дейности, „11  
29.Директор1.0ръководнаслужебно
30.Ст.експерт – ОбС1.0експертнатрудово
31.Гл.специалист – районни техници2.0специалисттрудово
32.Главен специалист „Търговия”1.0специалисттрудово
33.Главен специалист „СС”1.0специалисттрудово
34.Главен специалист ”транспорт”1.0специалисттрудово
35.Старши експерт2.0експертнатрудово
36.Главен  специалист1.0специалисттрудово
37.Специалист1.0специалисттрудово
 Всичко :Общинска  администрация64,0