С Ъ О Б Щ Е Н ИЕ

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕТО НА УП-3 ВЕДОМОСТИТЕ ЗА ПЕРИОДА ХІІ .1977г., І-ХІІ. 1978 г.и І-ХІІ 1979г. ЛИПСВАТ В АРХИВИТЕ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА.

ДЕЙНОСТ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА”

______________________________ 

С Ъ О Б Щ Е Н ИЕ

Във връзка с наближаващия отоплителен сезон и съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3, т.15 и чл.112 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ СЕ ЗАБРАНЯВА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНОТО ИЗГАРЯНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА.

Съгласно чл. 133, ал.4 от ЗУО, за нерегламентираното изгаряне или третиране на отпадъци, физическите лица се наказват с глоба от 2 000 лв.  до 5 000 лв. На основание чл. 134 от същият закон едноличните търговци и юридическите лица подлежат на имуществена санкция в размер от 1 400 лв. до 4 000 лв. за изгаряне на неопасни отпадъци и от 10 000 лв. до 50 000 лв. за изгаряне на опасни отпадъци. При повторно нарушение, предвидените наказания са в двоен размер.

От Общинска администрация гр. Лозница

______________________________ 

Договор и протокол за Обект 1

Договори и протоколи за Обект 2 и 3

Заповеди и протоколи за класирането на търга за дървесина

ЗАПОВЕД № ПО-09-793/30.10.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-776/24.10.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-775/24.10.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-699/22.10.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-698/22.10.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-697/22.10.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-496/11.10.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-481/09.10.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-495/11.10.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-494/11.10.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-493/11.10.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-497/11.10.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-447/04.10.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-407/30.09.2019 г.

ЗАПОВЕД № 25 / 08.10.2019 г.

______________________________ 

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране на предложения с предмет: "Доставка на продукти по Схема ''Училищен плод" и "Училищно мляко" за период от три учебни години в Основно училище "Иван Вазов" - с.Веселина

______________________________ 

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране на предложения с предмет: "Доставка на продукти по Схема ''Училищен плод" и "Училищно мляко" за период от три учебни години в Детска градина "Веселие" - гр. Лозница

______________________________

Тръжна документация за продажба на дървесина 2019 г.

Коригирана заповед за сеч и извоз на дървесина 2019 г.

______________________________

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА СТАРТИРА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ ОТ 26.08.2019 Г.

______________________________

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Лозница за 2018 година


П О К А Н А


На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредба № 17 на Общински съвет - Лозница за  условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за  съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,

 
К А Н И М

всички жители на Община Лозница на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА 2018 ГОДИНА, което ще се проведе на 14.08.2019 г. /сряда/ от 12:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница /стая 301, етаж 3/, при следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Годишен отчет за изпълнение на Бюджета на Община Лозница за 2018 година.
2. Становища и въпроси.
Материали по отчета за изпълнение на бюджета на община Лозница за 2018 година са публикувани на официалната интернет – страница на община Лозница - www.loznitsa.bg

 

Председател на Общински съвет – Лозница:  

                                          /Ибрахим Ахмедов/

______________________________

Уважаеми земеделски стопани,

         Във връзка със Заповед №ОМП-005/24.07.2019 г. на Областния управител на Област Разград за обявяване на бедствено положение на територията на Област Разград, с цел ограничаване и ликвидиране на болестта Африканска чума по свинете /АЧС/ и постигане на пълна коориданция и взаимодействие за предотвратяване възможността от възникване на огнища на АЧС, е необходимо да предприемете всички необходими мерки за намаляване риска от пренасяне на вируса на АЧС.

За периода 24.07.2019 г. – 30.07.2019 г. следва да се забрани пресичането на горски територии от земеделска техника, като същата се дезинфекцира след прибиране от полето.

______________________________

  О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2019/2020 година в землища:с.Веселина,с.Гороцвет,с.Градина,с.Бели Лом,с.Каменар,с.Крояч,с.Ловско,гр.Лозница,с.Манастирско,с.Манастирци, с.Сейдол,с.Синя вода,с.Студенец,с.Трапище,с.Тръбач,с.Чудомир на територията на община Лозница, област Разград, са изготвени предварителни регистри на имотите.

Предварителните регистри са на разположение за разглеждане в ОСЗ  Лозница
Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август.

З А П О В Е Д №  ПО-09-186/02.08.2019 г.

______________________________

ЗАПОВЕД № РД-09-25/07.05.2019 г.

ЗАПОВЕД № РД-11-01-95-2/09.04.2019 г.

Регламент (ЕС) 2016/1191, в сила от 16. 02. 2019 г.

______________________________

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

Уважаеми граждани и гости на Община Лозница, 

Дирекция „Финанси и бюджет”  Ви уведомява, че започна плащането на местните данъци и такси за 2019 година. Същото може да се извърши до 30.04.2019 г. с 5% отстъпка или на две вноски. Първа вноска до края на юни 2019 г. и втора до края на октомври 2019 г.
        

Плащане може да се направи и в пощенските клонове на страната, както и по банков път по сметка :

BG59IORT81168401000100,   BIC на Инвестбанк АД - клон Разград  - IORTBGSF.

          Вид плащане на Данък сгради 442100 , на Такса битови отпадъци - 442400 и на МПС - 442300

Възможно е и плащане от пост терминал на касата на "Местни данъци и такси"

Справка за задълженията може да получите на телефон 08475/25-51, вътр.101

Проверка на задължения за местни данъци и такси

______________________________

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Стартира прием на документи за ползване на социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ по споразумение № ФС01-0726/ 28.12.2018 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Лозница, във връзка с чл. 19 от Постановление № 344 на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г., за осигуряване на социални услуги в домашна среда („Личен асистент” и „Домашен помощник”) за хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Документи

______________________________

ЗАПОВЕД № РД-11-01-65-1/10.12.2018 г.
ЗАПОВЕД № РД-11-01-16-1/10.12.2018 г.
ЗАПОВЕД № РД-11-01-70-1/10.12.2018 г.
ЗАПОВЕД № РД-11-01-68-1/10.12.2018 г.
ЗАПОВЕД № РД-11-01-63-1/10.12.2018 г.
ЗАПОВЕД № РД-11-01-17-1/10.12.2018 г.
ЗАПОВЕД № РД-11-01-85-1/10.12.2018 г.
ЗАПОВЕД № РД-11-01-86-1/10.12.2018 г.
ЗАПОВЕД № РД-11-01-94-1/10.12.2018 г.
ЗАПОВЕД № РД-11-01-66-1/10.12.2018 г.
ЗАПОВЕД № РД-11-01-18-1/10.12.2018 г.
ЗАПОВЕД № РД-11-01-69-1/10.12.2018 г.
ЗАПОВЕД № РД-11-01-95-1/10.12.2018 г.
ЗАПОВЕД № РД-11-01-64-1/10.12.2018 г.

______________________________

ПОКАНА


Във връзка с погасяване на просрочени задължения и в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг и Решение № 351 по Протокол № 52 от 29.10.2018 г. на Общински съвет Лозница, Община Лозница

К А Н И


всички заинтересовани кредитни институции да участват в процедура с предмет: „Избор на кредитна институция за предоставяне на краткосрочен заем на Община Лозница“.
В процедурата могат да вземат участие:

Местни и чуждестранни банки, получили лиценз за осъществяване на банкова дейност на територията на Република България, съгласно Закона за кредитните институции и  отговарящи на условията за участие.
В процедурата не може да участва лице, което:

- е поставено под специален надзор по смисъла на чл.115 от Закон за кредитните институции-приложимо за банки;

-  банка, спрямо която се прилагат оздравителни мерки или прекратителни процедури по реда на Закона за кредитните институции;

- има парични задължения към общината по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

- няма опит в обслужване на бюджетни организации.
Участникът е длъжен да уведоми община Лозница за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства в тридневен срок от настъпването им.
Участниците в процедурата подготвят своята оферта като се придържат точно към обявените от Община Лозница условия. Документите и данните в предложението се подписват само от лица с представителни по закон функции или упълномощени за това лица – пълномощното следва да бъде нотариално заверено. Всички документи, които не се представят в оригинал, трябва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала“, подпис на лицето/та, представляващо/и участника и печат. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, същите трябва да са придружени със заверен превод на български език.
Всяка оферта трябва да бъде поставена в общ непрозрачен и с ненарушена цялост плик, който да съдържа следните документи:

- Представяне на участника с посочване на единен идентификационен код и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата – в оригинал, с подпис и печат (Образец № 1);

- Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата - в оригинал, с подпис и печат (Образец № 2);

- Оферта;

- Декларация за липса на пречки за участие – в оригинал с подпис и печат (Образец № 3);

-  Нотариално заверено Пълномощно на лицето, подписващо Предложението на участника и цялата свързана с него документация – представя се само, ако това лице не е законен представител;

- Лиценз за осъществяване на банкова дейност – заверено копие с гриф „вярно с оригинала“ с подпис и печат;

- Декларация, че участникът има опит в обслужване на бюджетни организации – в оригинал с подпис и печат (Образец № 4);

- Декларация, че участникът няма парични задължения към община Лозница - в оригинал с подпис и печат (Образец № 5).
 Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва следната информация:

Община Лозница, гр.Лозница, ул. Васил Левски“ № 6, Фронт офис – стая 103 за участие в процедура с предмет: „Избор на кредитна институция за предоставяне на краткосрочен заем на Община Лозница“име на участника; адрес за кореспонденция; лице за контакт, телефон, факс, електронен адрес.
Оценката на постъпилите оферти и класирането на участниците след провеждане на процедурата се извършва въз основа на критерия „икономически най - изгодна оферта“ по следните критерии: годишен лихвен процент не по - висок от 8 %, такса за управление на кредита – до 1 % и залог на вземанията. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и неговата оферта удовлетворява интересите на общината, същият се класира и с него се сключва договор за заем.
Офертите се подават на следния адрес: община Лозница, гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ № 6, фронт офис – стая 103, всеки делничен ден от 08:00 до 17:00 часа. 
Крайният срок за подаване на офертите е  17 часа на 27 ноември 2018 г., като оферти могат да подават неограничен брой кандидати. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участника.
Срокът за валидност на офертите е 30 (тридесет) дни и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.
Отварянето на офертите ще се проведе на 28 ноември 2018 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Лозница – ет.3, стая 301.
Достъп до необходимата документация за участие се извършва посредством прикачения по – долу файл.
Координати – Община Лозница, гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ № 6, тел. 08475 25 51 , факс: 08475/24-03, e-mail: obloznica@abv.bg ,  лице за контакт: Тотка Тодорова – директор на Дирекция „Финанси и бюджет“

Документи

______________________________

Протокол и Заповед за определяне на спечелилите процедурите - търг с явно наддаване с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен”

______________________________

ЗАПОВЕД № РД-11-01-85/29.10.2018г.

ЗАПОВЕД № РД-11-01-94/09.11.2018г.

ЗАПОВЕД № РД-11-01-95/12.11.2018г.

ЗАПОВЕД № РД-11-01-86/02.11.2018г.

______________________________

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

______________________________

ЗАПОВЕД № РД-11-01-65/12.10.2018г.


ЗАПОВЕД № РД-11-01-70/17.10.2018г.

ЗАПОВЕД № РД-11-01-16/01.10.2018г.


ЗАПОВЕД № РД-11-01-68/17.10.2018г.


ЗАПОВЕД № РД-11-01-63/12.10.2018г.


ЗАПОВЕД № РД-11-01-66/12.10.2018г.


ЗАПОВЕД № РД-11-01-69/17.10.2018г.


ЗАПОВЕД № РД-11-01-64/12.10.2018г.

______________________________

ЗАПОВЕД № РД-11-01-17/01.10.2018г.


ЗАПОВЕД № РД-11-01-18/01.10.2018г.

______________________________

О Б Я В Л Е Н И Е


В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № РД-11-132/ 01.08.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Разград на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „а” „Ползване на земеделските земи“ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 година, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Лозница, ще се проведат в сградата на Общинска служба по земеделие – Лозница както следва:
На 07.09.2018г от 09.00 часа – за землищата на
с .Веселина,с.Гороцвет,с.Градина,с.Бели Лом,с.Каменар,с.Крояч,с.Ловско,гр.Лозница,

На 10.09.2018.от 09.00 часа- за землищата на с.Манастирци, с.Сейдол,с.Студенец,с.Трапище,с.Тръбач,с.Чудомир

Комисията ще заседава в сградата на ОСЗ-Лозница

Мехмед Капустрев /п/
Председател на комисията по Заповед №РД-11-132/01.08.2018 г.

на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Разград

______________________________

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за
ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 година, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че наоснование чл.74, ал.3 от ЗСПЗЗ са изготвени проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на сключеното споразумение за землищата на с .Веселина,с.Гороцвет,с.Градина,с.Бели Лом,с.Каменар,с.Крояч,с.Ловско,гр.Лозница,с.Манастирци, с.Сейдол,с.Студенец,с.Трапище,с.Тръбач,с.Чудомир на територията на община Лозница, област Разград Кратата на масивите за ползване и регистъра към нея са на разположение на
заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие гр. Лозница.
Промени в проектите на картата на масивите за ползване и регистъра към нея
могат да се правят в срок до 30 август 2018 г. по инициатива на комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ или заинтересованите лица.

 

Мехмед Капустрев /п/
Председател на комисията по Заповед №РД-11-132/01.08.2018 г.

на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Разград

27.08.2018 г.

______________________________

П Р О Т О К О Л № 3
От проведен конкурс за длъжността „Директор” на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Лозница

______________________________

С П И С Ъ К
на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Директор“ на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Лозница

______________________________

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с провеждане на кампания „Дни на здравето“ под надслов „Здраве в добри ръце”, която се организира от „Агрион инвест“ АД, имаме удоволствието да Ви информираме, че със специално оборудван мобилен здравен център, медицински екип ще измерва безвъзмездно кръвно налягане и кръвна захар на желаещите граждани, а експерти ще запознават заинтересованите посетители с дейностите на кампанията. Кампанията ще се проведе в град Лозница на 19 август 2018 година /неделя/ от 12.30 до 14.30 часа. Място, на което ще бъде позициониран мобилния център – площада пред старата Община.

______________________________

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с дейността на сформираните по Заповед от Директора на ОД“Земеделие” гр.Разград комисии по реда на чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ,

Обявяваме график на заседанията на комисията, както следва:

На 23.08.2018г. от 09.00ч. –  землище с. Веселина
На 16.08.2018г. от 09.00ч. –  землище с. Гороцвет
На 16.08.2018г. от 10.00ч. –  землище с. Градина
На 27.08.2018г. от 09.00ч. –  землище гр. Лозница
На 23.08.2018г. от 13.00ч. –  землище с.Бели лом
На 16.08.2018г. от 13.00ч. –  землище с.Каменар
На 24.08.2018г. от 13.00ч. –  землище с.Крояч
На 24.08.2018г. от 09.00ч. –  землище с.Ловско
На 17.08.2018г. от 11.00ч. –  землище с.Манастирско
На 17.08.2018г. от 09.00ч. –  землище с.Манастирци
На 20.08.2018г. от 13.00ч. –  землище с.Сейдол
На 20.08.2018г. от 09.00ч. –  землище с.Синя вода
На 17.08.2018г. от 15.00ч. –  землище с.Студенец
На 28.08.2018г. от 09.00ч. –  землище с.Трапище
На 28.08.2018г. от 11.00ч. –  землище с.Тръбач
На 28.08.2018г. от 13.00ч. –  землище с.Чудомир

ОСЗ-Лозница, ще предостави на желаещите да участват в споразумението по чл.37”в” регистри на имотите и карта на възстановената  собственост по землища.

Комисията ще заседава в сградата на ОСЗ-Лозница

   Мехмед Капустрев  /п/
Началник ОСЗ – Лозница

______________________________

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2018/2019 година в землища:с.Веселина,с.Гороцвет,с.Градина,с.Бели Лом,с.Каменар,с.Крояч,с.Ловско,гр.Лозница,с.Манастирско,с.Манастирци, с.Сейдол,с.Синя вода,с.Студенец,с.Трапище,с.Тръбач,с.Чудомир на територията на община Лозница, област Разград, са изготвени предварителни регистри на имотите.

Предварителните регистри са на разположение за разглеждане в ОСЗ Лозница
Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август.

Мехмед Капустрев /п/
Началник ОСЗ – Лозница

______________________________

ЗАПОВЕД №РД-11-132/01.08.2018г.на Директора на ОД "Земеделие" Разград
Относно сключването на споразумение за ползване на земеделски земи в Община Лозница

______________________________

ДОКЛАД ОТ ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНА НА РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ПО РЕШЕНИЕ № 320/22.06.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛОЗНИЦА

______________________________

Правила за безопасно поведение на населението при наводнение

______________________________

О Б Я В Л Е Н И Е

за заемане на длъжността: „Директор” на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс,град Лозница /ЦПЛР-ОДК, гр. Лозница/

______________________________

Община Лозница
Открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Разград

  За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
1. е на възраст от 21 до 68 години;
2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
3. има завършено най-малко средно образование;
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
5. не страда от психически заболявания.
Кандидатите за съдебни заседатели подават в общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
5. мотивационно писмо;
6. писмено съгласие;
7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт.
8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
Документите се подават  в деловодството на община Лозница; адрес: ул. „Васил Левски“ № 6 в срок до 10.07.2018 г. , всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч.
Комисия избрана от Общински съвет – Лозница ще извършва проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели, и изготви доклад.

______________________________

ПОКАНА

За избор на член на Съвета на децата
( консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ )

 

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА. Процедурата цели подобряване на механизма за детското участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 7 до 18 години.
По този начин се дава увереност на младите хора и децата от общината, че тяхното мнение е важно и то ще бъде взето предвид от всички ангажирани страни, гарантиращи правата на децата.
Община Лозница отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл.3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, както следва:
а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
г) индивидуални кандидатури.
Кандидатите за членовете на Съвета трябва да отговарят на критериите по чл.5 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, а именно:

 • Активност
 • Креативност
 • Толерантност
 • Ангажираност към обща кауза
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
 • Ориентираност към резултати
 • Организаторски умения
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Всяко дете кандидатства по местоживеене и посочва настоящ адрес на територията на община Лозница . Съгласно процедурата всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления.
Документите на кандидатите - формуляр и мотивационно писмо по образец, се подават в Община Лозница в срок от 02 април до 24 май 2018 г., всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, в сградата на Общинска администрация – Лозница , ул. „ Васил Левски“ № 6 , стая 103 – Фронт офис.

 

______________________________

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 За плащане на Местни данъци и такси

  Уважаеми граждани и гости на Община Лозница,

Дирекция „Финанси и бюджет” Ви уведомява, че започна плащането на местните данъци и такси за 2018 година. Същото може да се извърши до 30.04.2018 г. с 5% отстъпка или на две вноски. Първа вноска до края на юни 2018 г. и втора до края на октомври 2018 г.

Плащане може да се направи и в пощенските клонове на страната, както и по банков път по сметка:

BG59IORT81168401000100,   BIC на Инвестбанк АД - клон Разград  - IORTBGSF

Вид плащане на Данък сгради 442100 и на Такса битови отпадъци - 442400

Възможно е и плащане от пост терминал на касата на "Местни данъци и такси"

 Справка за задълженията може да получите на телефон 08475/25-51, вътр.101 или на следния линк:

Проверка на задължения за местни данъци и такси

 

______________________________

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ЯВЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА НА КОРЕН ДЪРВЕСИНА

______________________________

О Б Я В Л Е Н И Е

за подбор на длъжност „Личен асистент” и „Домашен помощник” по споразумение № ФС01-0481/ 22.12.2017 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Лозница, във връзка с чл. 20 от Постановление на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г., за осигуряване на социални услуги в домашна среда (”Личен асистент” и ”Домашен помощник”) за хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване

______________________________

О Б Я В Л Е Н И Е

Стартира прием на документи за ползване на социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ по споразумение № ФС01-0481/ 22.12.2017 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Лозница, във връзка с чл. 20 от Постановление на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г., за осигуряване на социални услуги в домашна среда („Личен асистент” и „Домашен помощник”) за хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване

______________________________

ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2018

______________________________

ЯВЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА НА КОРЕН ДЪРВЕСИНА

ОБЕКТ 1

ОБЕКТ 2

ОБЕКТ 3

______________________________

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

П О К А Н А

Кметът на Община Лозница и Председателят на Общинския съвет - Лозница на основание чл.84 ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.29 ал.2 от Наредба № 17 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Лозница канят населението на Община Лозница на 29.12.2017г. /петък/ от 12:00 часа в Червената зала на Читалище "Пробуда-1912" в град Лозница на публично обсъждане на ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2018 г.

 

______________________________

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законовоустановенния срок от 14 дни, Община Лозница чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на Наредбата на e-mail адрес : obshtina@loznitsa.bg, obloznica@abv.bg

Да се измени и допълни НАРЕДБА № 7 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Лозница

както следва:

§.1. В чл. 43а. се изменя и допълва текстът на т. 1 от ал. 1, както следва:

чл.43а. /1/ За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер , както следва:
1. за град Лозница – в жилищна сграда в режим на етажна собственост и в останалите случаи - 3.00 лв.
2. за другите населени места в общината – 2.00 лв.

22.12.2017 г.

 

______________________________

СПИСЪК НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, КОИТО ЩЕ СЕ ВКЛЮЧАТ В КАМПАНИЯТА
„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО 16 Септември 2017г.”

______________________________


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2019“
BG05FMOP001-3.002

Община Лозница реализира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД 2016- 2019“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Основната дейност на проекта е предоставяне на топъл обяд /първо, второ и хляб/ всеки работен ден за периода от 02.05.2017 г. до 31.12.2019 г.  на 200 потребители от общината. Общата стойност на проекта е 410 542,00 лева, като 5% от тях са режийните разходи и 5% съпътстващи мерки. Стойността на един храноден за един кандидат-потребител от целевата група се определя в размер на 2.50 лв. на лице за ден.
Целевите  групи определени за подпомагане са:
1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП;
2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната ДСП;
3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност,  наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност;
4. Скитащи и бездомни деца и лица;
Списъците на възможните ползватели на социалната услугата са предоставени от Агенцията по заетостта, а окончателният подбор е направен от общинска комисия, определена със заповед на кмета на Община Лозница - г-н Айхан Хашимов.
Така с финансирането от Фонда за европейско подпомагане ще се покрие периода от май 2017г.  до декември 2019 г. и ще има топъл обяд за най-нуждаещите се лица.

______________________________

О Б Я В Л Е Н И Е


за подбор на персонал за Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект „Ръка за ръка” по Договор №BG05M9ОP001-2.002-0126-С001 по процедура „Независим живот” BG05M9ОP001-2.002, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

______________________________

ЗАПОВЕД № РД-11-101 / 01.08.2017 г.

______________________________

ПОКАНА

Във връзка с погасяване на просрочени задължения и финансиране на дейности по европейски проекти, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг и Решение № 208 по Протокол № 27 от 31.05.2017 г. на Общински съвет Лозница, Община Лозница

К А Н И

всички заинтересовани кредитни институции да участват в процедура с предмет: „Избор на кредитна институция за предоставяне на краткосрочен заем на Община Лозница“.

В процедурата могат да вземат участие:
Местни и чуждестранни банки, получили лиценз за осъществяване на банкова дейност на територията на Република България, съгласно Закона за кредитните институции и  отговарящи на условията за участие.

В процедурата не може да участва лице, което:
- е поставено под специален надзор по смисъла на чл.115 от Закон за кредитните институции-приложимо за банки;
-  банка, спрямо която се прилагат оздравителни мерки или прекратителни процедури по реда на Закона за кредитните институции;
- има парични задължения към общината по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
- няма опит в обслужване на бюджетни организации.

Участникът е длъжен да уведоми община Лозница за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства в тридневен срок от настъпването им.

Участниците в процедурата подготвят своята оферта като се придържат точно към обявените от Община Лозница условия. Документите и данните в предложението се подписват само от лица с представителни по закон функции или упълномощени за това лица – пълномощното следва да бъде нотариално заверено. Всички документи, които не се представят в оригинал, трябва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала“, подпис на лицето/та, представляващо/и участника и печат. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, същите трябва да са придружени със заверен превод на български език.
Всяка оферта трябва да бъде поставена в общ непрозрачен и с ненарушена цялост плик, който да съдържа следните документи:
- Представяне на участника с посочване на единен идентификационен код и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата – в оригинал, с подпис и печат (Образец № 1);
- Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата - в оригинал, с подпис и печат (Образец № 2);
- Оферта;
- Декларация за липса на пречки за участие – в оригинал с подпис и печат (Образец № 3);
-  Нотариално заверено Пълномощно на лицето, подписващо Предложението на участника и цялата свързана с него документация –представя се само, ако това лице не е законен представител;
- Лиценз за осъществяване на банкова дейност – заверено копие с гриф „вярно с оригинала“ с подпис и печат;
- Декларация, че участникът има опит в обслужване на бюджетни организации – в оригинал с подпис и печат (Образец № 4);
- Декларация, че участникът няма парични задължения към община Лозница - в оригинал с подпис и печат (Образец № 5).

 Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва следната информация:
Община Лозница, гр.Лозница, ул. Васил Левски“ № 6, Фронт офис – стая 103 за участие в процедура с предмет: „Избор на кредитна институция за предоставяне на краткосрочен заем на Община Лозница“; име на участника; адрес за кореспонденция; лице за контакт, телефон, факс, електронен адрес.

Оценката на постъпилите оферти и класирането на участниците след провеждане на процедурата се извършва въз основа на критерия „икономически най - изгодна оферта“ по следните критерии: годишен лихвен процент не по - висок от 8 %, такса за управление на кредита – до 1 % и залог на вземанията. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и неговата оферта удовлетворява интересите на общината, същият се класира и с него се сключва договор за заем.
Офертите се подават на следния адрес: община Лозница, гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ № 6, фронт офис – стая 103, всеки делничен ден от 08:00 до 17:00 часа.
Крайният срок за подаване на офертите е  17 часа на 19 юни 2017 г., като оферти могат да подават неограничен брой кандидати. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участника.
Срокът за валидност на офертите е 30 (тридесет) дни и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.
Отварянето на офертите ще се проведе на 20 юни 2017 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Лозница – ет.3, стая 301.
Достъп до необходимата документация за участие се извършва посредством прикачения по – долу файл.

Координати – Община Лозница, гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ № 6, тел. 0886100737, факс: 08475/24-03, e-mail: obloznica@abv.bg ,  лице за контакт: Сехавет Илиязова – директор на Дирекция „Финанси и бюджет“.

РЕШЕНИЕ № 208/31.05.2017 г.

ОБРАЗЦИ

______________________________

 

_____________________________________________

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2019“
BG05FMOP001-3.002

Община Лозница стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД 2016- 2019“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Основната дейност на проекта е предоставяне на топъл обяд /първо, второ и хляб/ всеки работен ден за периода от 02.05.2017 г. до 31.12.2019 г.  на 200 потребители от общината. Проектът е на стойност 410 542,00 лева, като 5% от тях са режийните разходи и 5% съпътстващи мерки. Стойността на един храноден за един кандидат-потребител от целевата група се определя в размер на 2.50 лв. на лице за ден.
Целевите  групи определени за подпомагане са:
1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП;
2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната ДСП;
3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност,  наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност;
4. Скитащи и бездомни деца и лица;
Списъците на възможните ползватели на социалната услугата са предоставени от Агенцията по заетостта, а окончателният подбор е направен от общинска комисия, определена със заповед на кмета на Община Лозница - г-н Айхан Хашимов.
Така с финансирането от Фонда за европейско подпомагане ще се покрие периода от май 2017г.  до декември 2019 г. и ще има топъл обяд за най-нуждаещите се лица.

 

_____________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е


за подбор на персонал за Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект „Ръка за ръка” по Договор №BG05M9ОP001-2.002-0126-С001 по процедура „Независим живот” BG05M9ОP001-2.002, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

_____________________________________________

Предоставяне на полски пътища Общинска собственост включени в разпределените масиви за ползване през стопанската 2016-2017 г.

_____________________________________________

Заповед за определяне на изпълнител за извършване на добив на дървесина от общински горски територии

Заповед за определяне на купувач на стояща дървесина - обект 2

Заповед за определяне на купувач на стояща дървесина - обект 3

Заповед за определяне на купувач на стояща дървесина - обект 4

_____________________________________________

Графици за открит конкурс за възлагане добив и търг за продажба на дървесина

Процедура за извършване на добив на дървесина - обект 1

Търг за продажба на стояща дървесина на корен- обект 2

Търг за продажба на стояща дървесина на корен- обект 3

Търг за продажба на стояща дървесина на корен - Обект 4

_____________________________________________

Декларации по чл.12,ал.2 от ЗПУКИ

_____________________________________________

Годишен план за ползване на дървесина от ОГТ собственост на Община Лозница за 2016

_____________________________________________

 

О Б Я В Л Е Н И Е


за подбор на персонал за Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект „Ръка за ръка” по Договор №BG05M9ОP001-2.002-0126-С001 по процедура „Независим живот” BG05M9ОP001-2.002, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

_____________________________________________

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ЛОЗНИЦА, ОБЛАСТ РАЗГРАД

Изх.№ 372

Дата:08.09.2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме на всички заинтересувани, че с Решение №14/31.08.2016г. на Общински съвет Лозница е дадено разрешение за изработване на ПУП - Парцелен план за външно ел. захранване и ПУП - Парцеларен план за сградно водопроводно отклонение на Поземлен имот №058013,ЕКАТТЕ 65992, в землището на с. Сейдол и са одобрени заданията за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Гл.архитект

/арх. Е. Проданов/

_____________________________________________

ПРОТОКОЛ № 1
от общото събрание на
„Регионално  сдружение за  управление на отпадъците за регион Разград“

_____________________________________________

Декларация по чл. 12, т.1, във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

_____________________________________________

Община Лозница стартира Проект „Активирани и мотивирани младежи от Община Лозница” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът  е  на стойност 213 604,72 лв. и ще се реализира в рамките на 13 месеца.
            Основната цел на проекта е активизиране на неактивни и обезкуражени младежи  на възраст от 15 до 29 години от общината, тяхното интегриране на пазара на труда, създаване на условия за устойчива трудова заетост чрез включването им в поредица от дейности.
            Дейностите стартират с идентификация на младежите по разработена за целта методика, провеждане на срещи, след което ще преминат мотивационно обучение и обучение по професии „Работник озеленяване” и „Помощник в строителството”. Всички младежи включени в обученията ще получат документ и стипендия. След приключване на обученията на младежите ще бъде осигурена трудова заетост за 6 месеца към община Лозница.

_____________________________________________ 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Уведомяваме гражданите на Община
Лозница, че на 08.04.2016г. /петък/ от
10.00 до 12.00 часа в сградата на Общинска администрация /стая №108/, ще бъде открита приемна на регионалния представител на
             Комисията за защита от дискриминация.

_____________________________________________

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :

  „Рехабилитация на 18.87 км общински пътища на територията на община Лозница, обл.Разград  по  подобекти :

1. RAZ1087 - /І-2,Разград-п.к.Бели Лом/-Веселина Граница общ.(Лозница- Самуил)- Самуил /RAZ 2140/ от км.1+791  до км. 4+849    
2. RAZ1082 - /І-2,Разград-п.к.Тервел/ Бели лом от км. 1+3009 до км. 3+100   
3. RAZ2080 - /І-2,Разград – п.к. Веселина/ - Каменар - / III – 206 / от км. 1+885 до км. 4+100 
4. RAZ2085 - / II – 51, Лозница и Мировец / - Крояч – Ловско / III – 206 / от км. 0+000 до км. 1+700 
5. RAZ1092 - / RAZ1088/Лозница-Манастирци-Граница общ.(Лозница-Търговище) от км. 2+100 до км. 4+700
6. RAZ1091 - /ІІ-51,Чудомир-Мировец/-Лозница- /ІІ-51/ от км. 0+000 до 2+300
7. RAZ1089 - /ІІ-49,Трапище-Разград/-Сейдол-Граница общ.(Лозница-Търговище) – Маково- Дралфа/ІІ- 51/, от км. 2+100 до км. 4+400
8. RAZ2083 - / III – 206, Пороище – Студенец / - Градина - / II – 49 / от км. 3+800 до км. 6+700

ЗА ПРОМЯНА В ДАТАТА  НА ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ, КАКТО СЛЕДВА :

ДАТА НА ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ  : 04 АПРИЛ 2016 година, час 13:00

_____________________________________________

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лозница в изпълнение на проект „Ръка за ръка“ по
Договор  BG05M9OP001-2.002-0126-C001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент община Лозница и Управляващ орган - МТСП,  по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002
 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ'',
ТЪРСИ  ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТ „РЪКА ЗА РЪКА”, ПО ДОГОВОР BG05M9OP001-2.002-0126-C001

Покана и документация може да свалите от следния линк : http://loznitsa.nit.bg/dogovori-po-chl.14,al.5/osiguryavane-na-informacziya-i-publichnost-po-proekt-rka-za-rka/

_____________________________________________

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лозница в изпълнение на проект „Ръка за ръка“ по
Договор  BG05M9OP001-2.002-0126-C001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент община Лозница и Управляващ орган - МТСП,  по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002
 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ'',
ТЪРСИ  ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОДБОР НА ЕКИПИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО И УСЛУГИТЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА”ПО ПРОЕКТ „РЪКА ЗА РЪКА”, ДОГОВОР BG05M9OP001-2.002-0126-C001”

Покана и документация може да свалите от следния линк : http://loznitsa.nit.bg/dogovori-po-chl.14,al.5/podbor-na-epipi-za-upravlenie-po-proekt-rka-za-ka

 

_____________________________________________

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Община Лозница в изпълнение на проект „Ръка за ръка“ по
Договор  BG05M9OP001-2.002-0126-C001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент община Лозница и Управляващ орган - МТСП,  по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002
 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ'',

ТЪРСИ  „КОНСУЛТАНТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ”

Покана и образци на документи

Техническо задание

 

_____________________________________________

ДАКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.12, Т.1 И 2 ОТ ЗПУКИ

_____________________________________________

 


___________________________________________________________

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12,АЛ.1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.5 И ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12,АЛ.2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.14 ОТ ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

________________________________________________________

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

за проект ”Нови възможности и грижа”

 

     Община Лозница, област Разград  продължава изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.,  бюджетна линия 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, съобразно изискванията  на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.
При стартирането на проекта през м. май 2015 г. бяха назначени 18 лични асистенти, които обгрижват 18 потребители.
В хода на неговата реализация отпаднаха един потребител. и един личен асистент, поради обективна невъзможност да изпълняват задълженията си по договора. През месец декември 2015г. на техните места бяха назначени нови потребител и личен  асистент от предварително изготвените списъци по реда на тяхното класиране.

ОБЯВА
за среща за обществено обсъждане       

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ и на основание чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка и във връзка с чл.81, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда, Община Лозница съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА (ОУПОЛ) се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община Лозница и Екологична оценка към ОУПОЛ.
Цялата документация може да се види всеки работен ден от 9.30 до15.30 часа в сградата на Община Лозница, стая 310, до 01.12.2015г. Общественото обсъждане ще се проведе на 01.12.2015г. /вторник/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Лозница.
Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в деловодството на Община Лозница се приемат и писмени мнения, становища и възражения, относно посочените документи.

Текстовите и графичните материали на ОУПОЛ и ЕО може да видите тук.

1.Текстова част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Лозница-ТОМ I-1
2.Графична част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Лозница-TOM I-2
3. Текстова част на Предварителен проект на ОУПОЛ-Културно наследство-ТОМ II
4. Графична част на Предварителен проект на ОУПОЛ-Културно наследство-ТОМ II
5. Екологична оценка към Общ устройствен план на Община Лозница
6.Нетехническо резюме към Екологичната оценка към Общ устройствен план на Община Лозница

СЪОБЩЕНИЕ ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

             по Екологична оценка на Oбщ устройствен план нa Община Лозница
съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО”
(ДВ, бр. 57/04 г., изм.)

1. Информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Информация за възложителя на плана (орган или оправомощено по закон за трето лице) име, пълен пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес за електронна поща

Възложител на общия устройствен план и на екологичната част към него е:

Име: община Лозница, област Разград

Пълен пощенски адрес – 7290 гр. Лозница, ул. “Васил Левски" № 6
Телефон, факс и е-mail – 08475/2551; 08475/2403; е-mail: obloznica@abv.bg
Лице за контакти – Айхан Хашимов – Кмет на община Лозница

2. Обща информация за предложения план/програма:
а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт;
Общият устройствен план на община Лозница се изработва въз основа на Планово задание в съответствие с чл. 125 от ЗУТ. Съгласно изискванията на чл. 125, ал. 6 и 7 от ЗУТ Заданието е съгласувано с Министерство на културата, РИОСВ-Русе.

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;
Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.3 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години. Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на Община Лозница, настоящият ОУП е с прогнозен период до 2033 г.
Етапите на изпълнение на плана са:

 • Провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към него, по реда на чл. 20, ал. l и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм./;
 • Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО;
 • Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2  от Наредбата за ЕО и  чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната част към проекта на ОУП;
 • Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;
 • 14 дни преди окончателното приемане на ОУП се съгласува справка включваща анализ на:
 • съответствието на плана с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕО;
 • съответствието на плана с обоснованата в становището по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. 1 от наредбата за ЕО за постигане целите на плана;

в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;
Общият  устройствен план на Община Лозница е с общински териториален обхват в област Разград.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);
В териториалният обхват на общината попада част от защитена зона от Национална екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ 77/2002 г.) BG0000173 „Островче” – съгласно Директивата за местообитанията, с обща площ 6749,19 ха, одобрена с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет. Целта на опазване са природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации. Защитената зона „Островче" BG0000173, тип „В” - Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

д) основни цели на плана/програмата;
Главната цел на екологичната оценка на ОУП Лозница е да анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и човешкото здраве от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за разработването на окончателния проект.
Основната цел на ОУП на община Лозница е да предложи условия и решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия за  устойчиво възпроизводство на обществото и за предлагане на възможности за пространственото “вписване” на общината в групата от съседни общини в границите на област Разград.
Основната стратегически цел на Общият устройствен план на Община Лозница е да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извън урбанизираните територии.

За изпълнението на тази цел е необходимо:

Развиване на съществуващите функции на общината, адаптирането им към бъдещата визия за устойчиво развитие и съответното установяване на нови такива;

Определяне на функционалното предназначение на терените с техните параметри;

Развитие  на елементите на техническата инфраструктура;

Създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на околната среда;

Опазване обектите на културното наследство;

Определяне на правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които да довеждат до изпълнение на целите и задачите на плана.

е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);
Проекта на Общ устройствен план на Община Лозница ще бъде осъществен чрез финансово подпомагане със средства от държавния бюджет и собствени средства от бюджета на общината.

ж)  срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;

 • Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, както и по проекта за ПУП-ПЗ, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г” и т. 2 „а-в” от Наредбата ЕО.
 • Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО;
 • Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2  от Наредбата за ЕО и  чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната част към проекта на ОУП;
 • Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;

3. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата;
Кмета на община Лозница.

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата;

 • Одобряване на Предварителният проект на ОУП от Националния експертен съвет за инвестиционно проектиране.
 • Решение на Общински съвет Лозница на окончателния проект на ОУП.

5. Място за публичен достъп и време за запознаване с проекта на ПУП и доклада за екологична оценка към него и лица притежаващи необходимата квалификация, определени да предоставят устни разяснения на място:
Публичен достъп до екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП осигурен на адрес:
Община Лозница, област Разград, Пълен пощенски адрес: 7290 гр. Лозница, ул. “Васил Левски" № 6, в  сградата на община Лозница в стая 310 всеки работен ден от 9.30 до 16 часа. Лицe за контакти: инж. Данаила Савова - Петрова -  директор на дирекция „ МРЕУТСД „ и еколог на община Лозница.

 • Срок за изразяване на становище по екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП:

30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 20.10.2015 г.

7. Начин на изразяване на становищата:
Становища могат да се депозират на адрес:
Община Лозница, област Разград, пълен пощенски адрес: 7290 гр. Лозница, ул. “Васил Левски" № 6 в  деловодството на община Лозница в стая 103 всеки работен ден от 9.30 до 16 часа, Лицe за контакти: : инж. Данаила Савова - Петрова -  директор на дирекция „ МРЕУТСД „ и еколог на община Лозница.
Телефон за връзка 08475/2551 ,е-mail : obloznica@abv.bg       

Свързани документи: Екологична оценка към ОУП, Нетехническо резюме, Приложения, Предварителен проект и графична част на ОУП може да изтеглите от следните линкове:

Част I

Част II

Част III

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд“
2014BG05FMOP001-03.01-28-С01

 

Община Лозница приключва процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Основната дейност на проекта се състоеше в предоставяне на топъл обяд /първо, второ и хляб/ всеки работен ден от 04.05.2015 г. до 30.09.2015 г.  на 120 лица. Проектът е на стойност 30 718,80 лева, като 5% от тях са режийните разходи. Стойността на един храноден за един кандидат-потребител от целевата група бе в размер на 2.30 лв. на лице за ден.
Целевата група обхващаше лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии/за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/; скитащи и бездомни  лица,  неосигурени семейства с деца, подпомагани по реда на ЗСПД.
Финансирането на програмата по националния проект „Обществена трапезария” приключи през април и ще стартира отново през октомври 2015г. Така с финансирането от Фонда за европейско подпомагане се покри периода от май до септември и бе осигурен топъл обяд за най-нуждаещите се.

 

_________________________________________________________

Протокол за извършена проверка в община Лозница

В изпълнение на разпоредбите на § 16 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация   комисия определена със Заповед № 665 от 22.07.2015г. на Кмета на Община Лозница на  14.08.2015 г. е извършила проверка за спазване изискванията на чл. 92 и чл. 99а от Закона за гражданската регистрация за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода от 01 юли 2014 г. до 30 април 2015 г. на населените места от  състава Община Лозница.
За работата си комисията е съставила протокол.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд“
2014BG05FMOP001-03.01 - 28.C01

 

Община Лозница стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Основната дейност на проекта е предоставяне на топъл обяд /първо, второ и хляб/ всеки работен ден от 04.05.2015 г. до 30.09.2015 г.  на 120 лица. Проектът е на стойност 30 718,80 лева, като 5% от тях са режийните разходи. Стойността на един храноден за един кандидат-потребител от целевата група се определя в размер на 2.30 лв. на лице за ден.
Целевата група обхваща лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейните помощи за деца; самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии/за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/; скитащи и бездомни  лица.    
Списъците на възможните ползватели на социалната услугата са предоставени от Агенцията по заетостта, а окончателният подбор е направен от общинска комисия, определена със заповед на кмета на Община Лозница Айхан Хашимов.
Финансирането на програмата по националния проект „Обществена трапезария ” приключи през април и следва да стартира отново през октомври. Така с финансирането от Фонда за европейско подпомагане ще се покрие периода от май до септември и ще има топъл обяд за най-нуждаещите се.

_________________________________________________________

О Б Я В А
ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП),
1618 София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9,

На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда


УВЕДОМЯВА


всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана


СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всички приложения към него за инвестиционно предложение:


„ДОИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС”

(ЯБЛАНИЦА-БЕЛОКОПИТОВО)”


Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на:

11.06.2015 г., от 10,00 ч., в Читалище „Пробуда – 1912 г.”,

гр. Лозница, ул. „Дружба” № 21;

Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички негови приложения, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч., в сградата на Община Лозница, адрес: ул. „Васил Левски”, № 6, ет. 3, стая 310, както и на следните места:

- Сградата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67, стая 409;

- Сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), гр. Русе, адрес: „Придунавски булевард” № 20, ет. 5 стая 5;

- Сградата на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8, стая 11;

- Интернет страницата на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” http://www.ncsip.bg/;

- Интернет страницата на Община Лозница http://www.loznitsa.bg/ .

Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите на адрес: http://www.moew.government.bg/
Писмени становища могат да се предоставят в Община Лозница, РИОСВ-Русе, МОСВ, както и на местата, където е осигурен достъп до Докладът за ОВОС и приложенията към него, обявени по-горе или по време на срещите за обществено обсъждане.
За контакти по обществените обсъждания от страна на Възложителя: Николай Недялков, тел.: 02/42 43 930, моб. тел.: 0889/322 265, е-mail: n.nedyalkov@ncsip.bg или Пламен Семерджиев, тел.: 02/42 43 930, е-mail: p.semerdjiev@ncsip.bg.

>>> Доклад за ОВОС

 

_______________________________________________

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
на основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и  програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

Община Лозница, област Разград

С Ъ О Б Щ А В А

на населението на община Лозница, че е изготвеното Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Лозница, което се представя за обществени консултации.
Крайна дата за изразяване на становища: 20.03.2015 г.

Писмени становища и мнения се приемат в Община Лозница, 7290 гр. Лозница, ул. “Васил Левски" № 6, е-mail: obloznica@abv.bg

Пълният текст на „Задание за обхват и съдържание на Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Лозница“ може да видите тук.

19.02.2015 г.

________________________________________

Декларация за освобождаване от такса смет

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.43б от Наредба 7 на Общински съвет – Лозница  за притежаване на куче

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


ОБЩИНА ЛОЗНИЦА УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ :
1.  „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 6400М ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, ОБЛ.РАЗГРАД  ПО  ПОДОБЕКТИ :- ПЪТ RAZ1088 /ІІ-49,ТРАПИЩЕ-РАЗГРАД/-СИНЯ ВОДА-ЛОЗНИЦА-ВИЛНА ЗОНА ОТ КМ. 1+190 ДО КМ. 3+190;- ПЪТ RAZ1089/ІІ-49,ТРАПИЩЕ-РАЗГРАД/-СЕЙДОЛ-ГРАНИЦА ОБЩ.(ЛОЗНИЦА-ТЪРГОВИЩЕ), ОТ КМ. 0+000 ДО КМ. 4+400.
2. „Ремонт на втори етаж в ОУ „Иван Вазов” с.Веселина, община Лозница”

3. „Доставка чрез покупка на нов пътнически микробус, за нуждите на Община Лозница „

ЗА ПРОМЯНА В ДАТИТЕ НА ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ, КАКТО СЛЕДВА :

ЗА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ : „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 6400М ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, ОБЛ.РАЗГРАД  ПО  ПОДОБЕКТИ :- ПЪТ RAZ1088 /ІІ-49,ТРАПИЩЕ-РАЗГРАД/-СИНЯ ВОДА-ЛОЗНИЦА-ВИЛНА ЗОНА ОТ КМ. 1+190 ДО КМ. 3+190;- ПЪТ RAZ1089/ІІ-49,ТРАПИЩЕ-РАЗГРАД/-СЕЙДОЛ-ГРАНИЦА ОБЩ.(ЛОЗНИЦА-ТЪРГОВИЩЕ), ОТ КМ. 0+000 ДО КМ. 4+400.
ДАТА : 30.06.2014 година, час 11.00
ЗА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ : „РЕМОНТ НА ВТОРИ ЕТАЖ В ОУ „ИВАН ВАЗОВ” С.ВЕСЕЛИНА, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА”
ДАТА 30.06.2014 година, час 11.30

ЗА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ : „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА НОВ ПЪТНИЧЕСКИ МИКРОБУС, ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА „

ДАТА : 30.06.2014 година , час 13,00