ПОКАНА
 ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА 2020 г.

      На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 5 от Наредбата за  условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за  съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,
       КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА – СЕВГИН ШУКРИ
Кани жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствени организации и цялата общественост на обсъждане на проектобюджета за 2020 г. , което ще се проведе на 17.01.2020 г.  /петък/ от 12:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет - Лозница.  
Материали за проекта на бюджет на община Лозница са публикувани на официалната интернет-страница на Общината.

______________________________ 

ЗАПОВЕД № ПО-09-447-1/25.11.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-497-1/25.11.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-493-1/25.11.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-494-1/25.11.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-793-1/25.11.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-495-1/25.11.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-697-1/25.11.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-698-1/25.11.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-776-1/25.11.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-699-1/25.11.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-481-1/25.11.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-496-1/25.11.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-775-1/25.11.2019 г.

ЗАПОВЕД № ПО-09-407-1/25.11.2019 г.

______________________________ 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В периода 28.11.2019 г. – 06.12.2019 г.  ще се извършват ремонтни дейности на обекти от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД в землището на с. Сейдол, с. Студенец и с. Гороцвет, община Лозница.
В тази връзка уведомяваме населението, че дейностите ще бъдат съпроводени с неколкократно генериране на силен звук, като същите по възможност ще се изпълнят през светлия период от денонощието. 

От Общинска администрация гр. Лозница

______________________________ 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕТО НА УП-3 ВЕДОМОСТИТЕ ЗА ПЕРИОДА ХІІ .1977г., І-ХІІ. 1978 г.и І-ХІІ 1979г. ЛИПСВАТ В АРХИВИТЕ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА.

ДЕЙНОСТ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА”

______________________________ 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с наближаващия отоплителен сезон и съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3, т.15 и чл.112 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ СЕ ЗАБРАНЯВА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНОТО ИЗГАРЯНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА.

Съгласно чл. 133, ал.4 от ЗУО, за нерегламентираното изгаряне или третиране на отпадъци, физическите лица се наказват с глоба от 2 000 лв.  до 5 000 лв. На основание чл. 134 от същият закон едноличните търговци и юридическите лица подлежат на имуществена санкция в размер от 1 400 лв. до 4 000 лв. за изгаряне на неопасни отпадъци и от 10 000 лв. до 50 000 лв. за изгаряне на опасни отпадъци. При повторно нарушение, предвидените наказания са в двоен размер.

От Общинска администрация гр. Лозница

______________________________ 

Договор и протокол за Обект 1

Договори и протоколи за Обект 2 и 3

Заповеди и протоколи за класирането на търга за дървесина

______________________________

Тръжна документация за продажба на дървесина 2019 г.

Коригирана заповед за сеч и извоз на дървесина 2019 г.

______________________________

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА СТАРТИРА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ ОТ 26.08.2019 Г.

______________________________

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Лозница за 2018 година


П О К А Н А


На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредба № 17 на Общински съвет - Лозница за  условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за  съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,

 
К А Н И М

всички жители на Община Лозница на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА 2018 ГОДИНА, което ще се проведе на 14.08.2019 г. /сряда/ от 12:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница /стая 301, етаж 3/, при следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Годишен отчет за изпълнение на Бюджета на Община Лозница за 2018 година.
2. Становища и въпроси.
Материали по отчета за изпълнение на бюджета на община Лозница за 2018 година са публикувани на официалната интернет – страница на община Лозница - www.loznitsa.bg

 

Председател на Общински съвет – Лозница:  

                                          /Ибрахим Ахмедов/

______________________________

Уважаеми земеделски стопани,

         Във връзка със Заповед №ОМП-005/24.07.2019 г. на Областния управител на Област Разград за обявяване на бедствено положение на територията на Област Разград, с цел ограничаване и ликвидиране на болестта Африканска чума по свинете /АЧС/ и постигане на пълна коориданция и взаимодействие за предотвратяване възможността от възникване на огнища на АЧС, е необходимо да предприемете всички необходими мерки за намаляване риска от пренасяне на вируса на АЧС.

За периода 24.07.2019 г. – 30.07.2019 г. следва да се забрани пресичането на горски територии от земеделска техника, като същата се дезинфекцира след прибиране от полето.

______________________________

  О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2019/2020 година в землища:с.Веселина,с.Гороцвет,с.Градина,с.Бели Лом,с.Каменар,с.Крояч,с.Ловско,гр.Лозница,с.Манастирско,с.Манастирци, с.Сейдол,с.Синя вода,с.Студенец,с.Трапище,с.Тръбач,с.Чудомир на територията на община Лозница, област Разград, са изготвени предварителни регистри на имотите.

Предварителните регистри са на разположение за разглеждане в ОСЗ  Лозница
Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август.

З А П О В Е Д №  ПО-09-186/02.08.2019 г.

______________________________

Регламент (ЕС) 2016/1191, в сила от 16. 02. 2019 г.

______________________________

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

Уважаеми граждани и гости на Община Лозница, 

Дирекция „Финанси и бюджет”  Ви уведомява, че започна плащането на местните данъци и такси за 2019 година. Същото може да се извърши до 30.04.2019 г. с 5% отстъпка или на две вноски. Първа вноска до края на юни 2019 г. и втора до края на октомври 2019 г.
        

Плащане може да се направи и в пощенските клонове на страната, както и по банков път по сметка :

BG59IORT81168401000100,   BIC на Инвестбанк АД - клон Разград  - IORTBGSF.

          Вид плащане на Данък сгради 442100 , на Такса битови отпадъци - 442400 и на МПС - 442300

Възможно е и плащане от пост терминал на касата на "Местни данъци и такси"

Справка за задълженията може да получите на телефон 08475/25-51, вътр.101

Проверка на задължения за местни данъци и такси

______________________________

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Стартира прием на документи за ползване на социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ по споразумение № ФС01-0726/ 28.12.2018 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Лозница, във връзка с чл. 19 от Постановление № 344 на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г., за осигуряване на социални услуги в домашна среда („Личен асистент” и „Домашен помощник”) за хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Документи

______________________________

Протокол и Заповед за определяне на спечелилите процедурите - търг с явно наддаване с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен”

______________________________

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

______________________________

П Р О Т О К О Л № 3
От проведен конкурс за длъжността „Директор” на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Лозница

______________________________

С П И С Ъ К
на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Директор“ на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Лозница

______________________________

ДОКЛАД ОТ ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНА НА РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ПО РЕШЕНИЕ № 320/22.06.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛОЗНИЦА

______________________________

Правила за безопасно поведение на населението при наводнение

______________________________

О Б Я В Л Е Н И Е

за заемане на длъжността: „Директор” на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс,град Лозница /ЦПЛР-ОДК, гр. Лозница/

______________________________

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ЯВЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА НА КОРЕН ДЪРВЕСИНА

______________________________

ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2018

______________________________

ЯВЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА НА КОРЕН ДЪРВЕСИНА

ОБЕКТ 1

ОБЕКТ 2

ОБЕКТ 3

______________________________


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2019“
BG05FMOP001-3.002

Община Лозница реализира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД 2016- 2019“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Основната дейност на проекта е предоставяне на топъл обяд /първо, второ и хляб/ всеки работен ден за периода от 02.05.2017 г. до 31.12.2019 г.  на 200 потребители от общината. Общата стойност на проекта е 410 542,00 лева, като 5% от тях са режийните разходи и 5% съпътстващи мерки. Стойността на един храноден за един кандидат-потребител от целевата група се определя в размер на 2.50 лв. на лице за ден.
Целевите  групи определени за подпомагане са:
1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП;
2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната ДСП;
3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност,  наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност;
4. Скитащи и бездомни деца и лица;
Списъците на възможните ползватели на социалната услугата са предоставени от Агенцията по заетостта, а окончателният подбор е направен от общинска комисия, определена със заповед на кмета на Община Лозница - г-н Айхан Хашимов.
Така с финансирането от Фонда за европейско подпомагане ще се покрие периода от май 2017г.  до декември 2019 г. и ще има топъл обяд за най-нуждаещите се лица.

______________________________

О Б Я В Л Е Н И Е


за подбор на персонал за Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект „Ръка за ръка” по Договор №BG05M9ОP001-2.002-0126-С001 по процедура „Независим живот” BG05M9ОP001-2.002, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

______________________________

ЗАПОВЕД № РД-11-101 / 01.08.2017 г.

______________________________

 

_____________________________________________

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2019“
BG05FMOP001-3.002

Община Лозница стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД 2016- 2019“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Основната дейност на проекта е предоставяне на топъл обяд /първо, второ и хляб/ всеки работен ден за периода от 02.05.2017 г. до 31.12.2019 г.  на 200 потребители от общината. Проектът е на стойност 410 542,00 лева, като 5% от тях са режийните разходи и 5% съпътстващи мерки. Стойността на един храноден за един кандидат-потребител от целевата група се определя в размер на 2.50 лв. на лице за ден.
Целевите  групи определени за подпомагане са:
1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП;
2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната ДСП;
3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност,  наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност;
4. Скитащи и бездомни деца и лица;
Списъците на възможните ползватели на социалната услугата са предоставени от Агенцията по заетостта, а окончателният подбор е направен от общинска комисия, определена със заповед на кмета на Община Лозница - г-н Айхан Хашимов.
Така с финансирането от Фонда за европейско подпомагане ще се покрие периода от май 2017г.  до декември 2019 г. и ще има топъл обяд за най-нуждаещите се лица.

 

_____________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е


за подбор на персонал за Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект „Ръка за ръка” по Договор №BG05M9ОP001-2.002-0126-С001 по процедура „Независим живот” BG05M9ОP001-2.002, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

_____________________________________________

Предоставяне на полски пътища Общинска собственост включени в разпределените масиви за ползване през стопанската 2016-2017 г.

_____________________________________________

Заповед за определяне на изпълнител за извършване на добив на дървесина от общински горски територии

Заповед за определяне на купувач на стояща дървесина - обект 2

Заповед за определяне на купувач на стояща дървесина - обект 3

Заповед за определяне на купувач на стояща дървесина - обект 4

_____________________________________________

Графици за открит конкурс за възлагане добив и търг за продажба на дървесина

Процедура за извършване на добив на дървесина - обект 1

Търг за продажба на стояща дървесина на корен- обект 2

Търг за продажба на стояща дървесина на корен- обект 3

Търг за продажба на стояща дървесина на корен - Обект 4

_____________________________________________

Декларации по чл.12,ал.2 от ЗПУКИ

_____________________________________________

Годишен план за ползване на дървесина от ОГТ собственост на Община Лозница за 2016

_____________________________________________

 

О Б Я В Л Е Н И Е


за подбор на персонал за Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект „Ръка за ръка” по Договор №BG05M9ОP001-2.002-0126-С001 по процедура „Независим живот” BG05M9ОP001-2.002, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

_____________________________________________

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ЛОЗНИЦА, ОБЛАСТ РАЗГРАД

Изх.№ 372

Дата:08.09.2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме на всички заинтересувани, че с Решение №14/31.08.2016г. на Общински съвет Лозница е дадено разрешение за изработване на ПУП - Парцелен план за външно ел. захранване и ПУП - Парцеларен план за сградно водопроводно отклонение на Поземлен имот №058013,ЕКАТТЕ 65992, в землището на с. Сейдол и са одобрени заданията за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Гл.архитект

/арх. Е. Проданов/

_____________________________________________

ПРОТОКОЛ № 1
от общото събрание на
„Регионално  сдружение за  управление на отпадъците за регион Разград“

_____________________________________________

Декларация по чл. 12, т.1, във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

_____________________________________________

Община Лозница стартира Проект „Активирани и мотивирани младежи от Община Лозница” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът  е  на стойност 213 604,72 лв. и ще се реализира в рамките на 13 месеца.
            Основната цел на проекта е активизиране на неактивни и обезкуражени младежи  на възраст от 15 до 29 години от общината, тяхното интегриране на пазара на труда, създаване на условия за устойчива трудова заетост чрез включването им в поредица от дейности.
            Дейностите стартират с идентификация на младежите по разработена за целта методика, провеждане на срещи, след което ще преминат мотивационно обучение и обучение по професии „Работник озеленяване” и „Помощник в строителството”. Всички младежи включени в обученията ще получат документ и стипендия. След приключване на обученията на младежите ще бъде осигурена трудова заетост за 6 месеца към община Лозница.

_____________________________________________ 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Уведомяваме гражданите на Община
Лозница, че на 08.04.2016г. /петък/ от
10.00 до 12.00 часа в сградата на Общинска администрация /стая №108/, ще бъде открита приемна на регионалния представител на
             Комисията за защита от дискриминация.

_____________________________________________

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :

  „Рехабилитация на 18.87 км общински пътища на територията на община Лозница, обл.Разград  по  подобекти :

1. RAZ1087 - /І-2,Разград-п.к.Бели Лом/-Веселина Граница общ.(Лозница- Самуил)- Самуил /RAZ 2140/ от км.1+791  до км. 4+849    
2. RAZ1082 - /І-2,Разград-п.к.Тервел/ Бели лом от км. 1+3009 до км. 3+100   
3. RAZ2080 - /І-2,Разград – п.к. Веселина/ - Каменар - / III – 206 / от км. 1+885 до км. 4+100 
4. RAZ2085 - / II – 51, Лозница и Мировец / - Крояч – Ловско / III – 206 / от км. 0+000 до км. 1+700 
5. RAZ1092 - / RAZ1088/Лозница-Манастирци-Граница общ.(Лозница-Търговище) от км. 2+100 до км. 4+700
6. RAZ1091 - /ІІ-51,Чудомир-Мировец/-Лозница- /ІІ-51/ от км. 0+000 до 2+300
7. RAZ1089 - /ІІ-49,Трапище-Разград/-Сейдол-Граница общ.(Лозница-Търговище) – Маково- Дралфа/ІІ- 51/, от км. 2+100 до км. 4+400
8. RAZ2083 - / III – 206, Пороище – Студенец / - Градина - / II – 49 / от км. 3+800 до км. 6+700

ЗА ПРОМЯНА В ДАТАТА  НА ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ, КАКТО СЛЕДВА :

ДАТА НА ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ  : 04 АПРИЛ 2016 година, час 13:00

_____________________________________________

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лозница в изпълнение на проект „Ръка за ръка“ по
Договор  BG05M9OP001-2.002-0126-C001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент община Лозница и Управляващ орган - МТСП,  по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002
 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ'',
ТЪРСИ  ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТ „РЪКА ЗА РЪКА”, ПО ДОГОВОР BG05M9OP001-2.002-0126-C001

Покана и документация може да свалите от следния линк : http://loznitsa.nit.bg/dogovori-po-chl.14,al.5/osiguryavane-na-informacziya-i-publichnost-po-proekt-rka-za-rka/

_____________________________________________

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лозница в изпълнение на проект „Ръка за ръка“ по
Договор  BG05M9OP001-2.002-0126-C001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент община Лозница и Управляващ орган - МТСП,  по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002
 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ'',
ТЪРСИ  ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОДБОР НА ЕКИПИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО И УСЛУГИТЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА”ПО ПРОЕКТ „РЪКА ЗА РЪКА”, ДОГОВОР BG05M9OP001-2.002-0126-C001”

Покана и документация може да свалите от следния линк : http://loznitsa.nit.bg/dogovori-po-chl.14,al.5/podbor-na-epipi-za-upravlenie-po-proekt-rka-za-ka

 

_____________________________________________

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Община Лозница в изпълнение на проект „Ръка за ръка“ по
Договор  BG05M9OP001-2.002-0126-C001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент община Лозница и Управляващ орган - МТСП,  по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002
 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ'',

ТЪРСИ  „КОНСУЛТАНТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ”

Покана и образци на документи

Техническо задание

 

_____________________________________________

ДАКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.12, Т.1 И 2 ОТ ЗПУКИ

_____________________________________________

 


___________________________________________________________

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12,АЛ.1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.5 И ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12,АЛ.2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.14 ОТ ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

________________________________________________________

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

за проект ”Нови възможности и грижа”

 

     Община Лозница, област Разград  продължава изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.,  бюджетна линия 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, съобразно изискванията  на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.
При стартирането на проекта през м. май 2015 г. бяха назначени 18 лични асистенти, които обгрижват 18 потребители.
В хода на неговата реализация отпаднаха един потребител. и един личен асистент, поради обективна невъзможност да изпълняват задълженията си по договора. През месец декември 2015г. на техните места бяха назначени нови потребител и личен  асистент от предварително изготвените списъци по реда на тяхното класиране.

ОБЯВА
за среща за обществено обсъждане       

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ и на основание чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка и във връзка с чл.81, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда, Община Лозница съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА (ОУПОЛ) се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община Лозница и Екологична оценка към ОУПОЛ.
Цялата документация може да се види всеки работен ден от 9.30 до15.30 часа в сградата на Община Лозница, стая 310, до 01.12.2015г. Общественото обсъждане ще се проведе на 01.12.2015г. /вторник/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Лозница.
Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в деловодството на Община Лозница се приемат и писмени мнения, становища и възражения, относно посочените документи.

Текстовите и графичните материали на ОУПОЛ и ЕО може да видите тук.

1.Текстова част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Лозница-ТОМ I-1
2.Графична част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Лозница-TOM I-2
3. Текстова част на Предварителен проект на ОУПОЛ-Културно наследство-ТОМ II
4. Графична част на Предварителен проект на ОУПОЛ-Културно наследство-ТОМ II
5. Екологична оценка към Общ устройствен план на Община Лозница
6.Нетехническо резюме към Екологичната оценка към Общ устройствен план на Община Лозница

СЪОБЩЕНИЕ ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

             по Екологична оценка на Oбщ устройствен план нa Община Лозница
съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО”
(ДВ, бр. 57/04 г., изм.)

1. Информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Информация за възложителя на плана (орган или оправомощено по закон за трето лице) име, пълен пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес за електронна поща

Възложител на общия устройствен план и на екологичната част към него е:

Име: община Лозница, област Разград

Пълен пощенски адрес – 7290 гр. Лозница, ул. “Васил Левски" № 6
Телефон, факс и е-mail – 08475/2551; 08475/2403; е-mail: obloznica@abv.bg
Лице за контакти – Айхан Хашимов – Кмет на община Лозница

2. Обща информация за предложения план/програма:
а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт;
Общият устройствен план на община Лозница се изработва въз основа на Планово задание в съответствие с чл. 125 от ЗУТ. Съгласно изискванията на чл. 125, ал. 6 и 7 от ЗУТ Заданието е съгласувано с Министерство на културата, РИОСВ-Русе.

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;
Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.3 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години. Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на Община Лозница, настоящият ОУП е с прогнозен период до 2033 г.
Етапите на изпълнение на плана са:

 • Провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към него, по реда на чл. 20, ал. l и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм./;
 • Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО;
 • Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2  от Наредбата за ЕО и  чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната част към проекта на ОУП;
 • Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;
 • 14 дни преди окончателното приемане на ОУП се съгласува справка включваща анализ на:
 • съответствието на плана с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕО;
 • съответствието на плана с обоснованата в становището по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. 1 от наредбата за ЕО за постигане целите на плана;

в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;
Общият  устройствен план на Община Лозница е с общински териториален обхват в област Разград.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);
В териториалният обхват на общината попада част от защитена зона от Национална екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ 77/2002 г.) BG0000173 „Островче” – съгласно Директивата за местообитанията, с обща площ 6749,19 ха, одобрена с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет. Целта на опазване са природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации. Защитената зона „Островче" BG0000173, тип „В” - Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

д) основни цели на плана/програмата;
Главната цел на екологичната оценка на ОУП Лозница е да анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и човешкото здраве от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за разработването на окончателния проект.
Основната цел на ОУП на община Лозница е да предложи условия и решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия за  устойчиво възпроизводство на обществото и за предлагане на възможности за пространственото “вписване” на общината в групата от съседни общини в границите на област Разград.
Основната стратегически цел на Общият устройствен план на Община Лозница е да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извън урбанизираните територии.

За изпълнението на тази цел е необходимо:

Развиване на съществуващите функции на общината, адаптирането им към бъдещата визия за устойчиво развитие и съответното установяване на нови такива;

Определяне на функционалното предназначение на терените с техните параметри;

Развитие  на елементите на техническата инфраструктура;

Създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на околната среда;

Опазване обектите на културното наследство;

Определяне на правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които да довеждат до изпълнение на целите и задачите на плана.

е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);
Проекта на Общ устройствен план на Община Лозница ще бъде осъществен чрез финансово подпомагане със средства от държавния бюджет и собствени средства от бюджета на общината.

ж)  срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;

 • Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, както и по проекта за ПУП-ПЗ, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г” и т. 2 „а-в” от Наредбата ЕО.
 • Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО;
 • Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2  от Наредбата за ЕО и  чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната част към проекта на ОУП;
 • Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;

3. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата;
Кмета на община Лозница.

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата;

 • Одобряване на Предварителният проект на ОУП от Националния експертен съвет за инвестиционно проектиране.
 • Решение на Общински съвет Лозница на окончателния проект на ОУП.

5. Място за публичен достъп и време за запознаване с проекта на ПУП и доклада за екологична оценка към него и лица притежаващи необходимата квалификация, определени да предоставят устни разяснения на място:
Публичен достъп до екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП осигурен на адрес:
Община Лозница, област Разград, Пълен пощенски адрес: 7290 гр. Лозница, ул. “Васил Левски" № 6, в  сградата на община Лозница в стая 310 всеки работен ден от 9.30 до 16 часа. Лицe за контакти: инж. Данаила Савова - Петрова -  директор на дирекция „ МРЕУТСД „ и еколог на община Лозница.

 • Срок за изразяване на становище по екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП:

30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 20.10.2015 г.

7. Начин на изразяване на становищата:
Становища могат да се депозират на адрес:
Община Лозница, област Разград, пълен пощенски адрес: 7290 гр. Лозница, ул. “Васил Левски" № 6 в  деловодството на община Лозница в стая 103 всеки работен ден от 9.30 до 16 часа, Лицe за контакти: : инж. Данаила Савова - Петрова -  директор на дирекция „ МРЕУТСД „ и еколог на община Лозница.
Телефон за връзка 08475/2551 ,е-mail : obloznica@abv.bg       

Свързани документи: Екологична оценка към ОУП, Нетехническо резюме, Приложения, Предварителен проект и графична част на ОУП може да изтеглите от следните линкове:

Част I

Част II

Част III

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд“
2014BG05FMOP001-03.01-28-С01

 

Община Лозница приключва процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Основната дейност на проекта се състоеше в предоставяне на топъл обяд /първо, второ и хляб/ всеки работен ден от 04.05.2015 г. до 30.09.2015 г.  на 120 лица. Проектът е на стойност 30 718,80 лева, като 5% от тях са режийните разходи. Стойността на един храноден за един кандидат-потребител от целевата група бе в размер на 2.30 лв. на лице за ден.
Целевата група обхващаше лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии/за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/; скитащи и бездомни  лица,  неосигурени семейства с деца, подпомагани по реда на ЗСПД.
Финансирането на програмата по националния проект „Обществена трапезария” приключи през април и ще стартира отново през октомври 2015г. Така с финансирането от Фонда за европейско подпомагане се покри периода от май до септември и бе осигурен топъл обяд за най-нуждаещите се.

 

_________________________________________________________

Протокол за извършена проверка в община Лозница

В изпълнение на разпоредбите на § 16 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация   комисия определена със Заповед № 665 от 22.07.2015г. на Кмета на Община Лозница на  14.08.2015 г. е извършила проверка за спазване изискванията на чл. 92 и чл. 99а от Закона за гражданската регистрация за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода от 01 юли 2014 г. до 30 април 2015 г. на населените места от  състава Община Лозница.
За работата си комисията е съставила протокол.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд“
2014BG05FMOP001-03.01 - 28.C01

 

Община Лозница стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Основната дейност на проекта е предоставяне на топъл обяд /първо, второ и хляб/ всеки работен ден от 04.05.2015 г. до 30.09.2015 г.  на 120 лица. Проектът е на стойност 30 718,80 лева, като 5% от тях са режийните разходи. Стойността на един храноден за един кандидат-потребител от целевата група се определя в размер на 2.30 лв. на лице за ден.
Целевата група обхваща лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейните помощи за деца; самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии/за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/; скитащи и бездомни  лица.    
Списъците на възможните ползватели на социалната услугата са предоставени от Агенцията по заетостта, а окончателният подбор е направен от общинска комисия, определена със заповед на кмета на Община Лозница Айхан Хашимов.
Финансирането на програмата по националния проект „Обществена трапезария ” приключи през април и следва да стартира отново през октомври. Така с финансирането от Фонда за европейско подпомагане ще се покрие периода от май до септември и ще има топъл обяд за най-нуждаещите се.

_________________________________________________________

О Б Я В А
ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП),
1618 София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9,

На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда


УВЕДОМЯВА


всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана


СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всички приложения към него за инвестиционно предложение:


„ДОИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС”

(ЯБЛАНИЦА-БЕЛОКОПИТОВО)”


Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на:

11.06.2015 г., от 10,00 ч., в Читалище „Пробуда – 1912 г.”,

гр. Лозница, ул. „Дружба” № 21;

Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички негови приложения, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч., в сградата на Община Лозница, адрес: ул. „Васил Левски”, № 6, ет. 3, стая 310, както и на следните места:

- Сградата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67, стая 409;

- Сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), гр. Русе, адрес: „Придунавски булевард” № 20, ет. 5 стая 5;

- Сградата на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8, стая 11;

- Интернет страницата на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” http://www.ncsip.bg/;

- Интернет страницата на Община Лозница http://www.loznitsa.bg/ .

Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите на адрес: http://www.moew.government.bg/
Писмени становища могат да се предоставят в Община Лозница, РИОСВ-Русе, МОСВ, както и на местата, където е осигурен достъп до Докладът за ОВОС и приложенията към него, обявени по-горе или по време на срещите за обществено обсъждане.
За контакти по обществените обсъждания от страна на Възложителя: Николай Недялков, тел.: 02/42 43 930, моб. тел.: 0889/322 265, е-mail: n.nedyalkov@ncsip.bg или Пламен Семерджиев, тел.: 02/42 43 930, е-mail: p.semerdjiev@ncsip.bg.

>>> Доклад за ОВОС

 

_______________________________________________

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
на основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и  програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

Община Лозница, област Разград

С Ъ О Б Щ А В А

на населението на община Лозница, че е изготвеното Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Лозница, което се представя за обществени консултации.
Крайна дата за изразяване на становища: 20.03.2015 г.

Писмени становища и мнения се приемат в Община Лозница, 7290 гр. Лозница, ул. “Васил Левски" № 6, е-mail: obloznica@abv.bg

Пълният текст на „Задание за обхват и съдържание на Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Лозница“ може да видите тук.

19.02.2015 г.

________________________________________

Декларация за освобождаване от такса смет

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.43б от Наредба 7 на Общински съвет – Лозница  за притежаване на куче

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


ОБЩИНА ЛОЗНИЦА УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ :
1.  „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 6400М ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, ОБЛ.РАЗГРАД  ПО  ПОДОБЕКТИ :- ПЪТ RAZ1088 /ІІ-49,ТРАПИЩЕ-РАЗГРАД/-СИНЯ ВОДА-ЛОЗНИЦА-ВИЛНА ЗОНА ОТ КМ. 1+190 ДО КМ. 3+190;- ПЪТ RAZ1089/ІІ-49,ТРАПИЩЕ-РАЗГРАД/-СЕЙДОЛ-ГРАНИЦА ОБЩ.(ЛОЗНИЦА-ТЪРГОВИЩЕ), ОТ КМ. 0+000 ДО КМ. 4+400.
2. „Ремонт на втори етаж в ОУ „Иван Вазов” с.Веселина, община Лозница”

3. „Доставка чрез покупка на нов пътнически микробус, за нуждите на Община Лозница „

ЗА ПРОМЯНА В ДАТИТЕ НА ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ, КАКТО СЛЕДВА :

ЗА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ : „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 6400М ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, ОБЛ.РАЗГРАД  ПО  ПОДОБЕКТИ :- ПЪТ RAZ1088 /ІІ-49,ТРАПИЩЕ-РАЗГРАД/-СИНЯ ВОДА-ЛОЗНИЦА-ВИЛНА ЗОНА ОТ КМ. 1+190 ДО КМ. 3+190;- ПЪТ RAZ1089/ІІ-49,ТРАПИЩЕ-РАЗГРАД/-СЕЙДОЛ-ГРАНИЦА ОБЩ.(ЛОЗНИЦА-ТЪРГОВИЩЕ), ОТ КМ. 0+000 ДО КМ. 4+400.
ДАТА : 30.06.2014 година, час 11.00
ЗА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ : „РЕМОНТ НА ВТОРИ ЕТАЖ В ОУ „ИВАН ВАЗОВ” С.ВЕСЕЛИНА, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА”
ДАТА 30.06.2014 година, час 11.30

ЗА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ : „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА НОВ ПЪТНИЧЕСКИ МИКРОБУС, ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА „

ДАТА : 30.06.2014 година , час 13,00