Избори 02.04.2023

29.03.2023

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ В ПРЕДИЗБОРНИЯ ДЕН – 01.04.2023г.  В ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02 АПРИЛ 2023 г.


22.03.2023

Съобщение

На 28.03.2023г. /вторник/  от 14 часа в гр. Лозница, ул.“Ивайло“ №1, ЦПЛР-ОДК /Младежки дом/ ще се проведе обучение на членовете на Секционните избирателни комисии /СИК/ от Районната избирателна комисия /РИК/.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.(чл.39, ал.1 ИК)


ЗАПОВЕД N. 62/06.02.2023 г. – за опазване на обществения ред в деня на изборите (02.04.2023 г.) за народни представители за Народно събрание


20.03.2023

Приложение № 27-НС

ОБЩИНА/РАЙОН     ЛОЗНИЦА

ОБЛАСТ     РАЗГРАД

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 35, ал. 2 ИК)

Номер на удостоверениетоДата на издаванеСобствено, бащино и фамилно име на избирателяЕГН  ПодписЗабележка
  1.  1 8 1 7 0 0 0 1 2   №  1 / 10.03.2023г.    10.03.2023г.    Хабил Билгинов Хабилов    **********    Не се чете    лично

Подпис:  Не се чете

Кмет на община/район

Печат

Регистърът е в два идентични екземпляра – по един за общинската администрация и за РИК, и е изработен на индигирана двупластова хартия. Копие от регистъра се предоставя на РИК не по-късно от 10 дни преди изборния ден – 22.03.2023 г.

В графа „Подпис“ се подписва лицето, получило удостоверението, и се вписва номерът на пълномощното на пълномощника.

В графа “Забележка” се отбелязва дали удостоверението е получено лично или чрез пълномощник.

Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.


20.03.2023

ЗАПОВЕД N.128/20.03.2023 г. – Образуване на подвижни избирателни секции


На основание чл. 44, ал. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 2-
4, чл.37, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. и Реш.№1738-НС от
06.03.2023г. на ЦИК,Решение № 25-НС / 17.02.2023г. и Решение № 92-НС / 17.03.2023г. на
РИК Разград относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни
увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 02
април 2023 г. и подадените до 17.03.2023 г. 84 броя заявления (Приложение № 67-НС от
изборните книжа) от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят
избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им
адрес, съответно настоящ адрес е на територията на Община Лозница
Н А Р Е Ж Д А М :
1.ОБРАЗУВАМ 5 (пет) подвижни избирателни секции на територията на Община
Лозница за избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят
избирателното си право в изборното помещение, при провеждане на изборите за Народно
събрание на 02.04. 2023 г.
2.УТВЪРЖДАВАМ № 021 за номерация на подвижна избирателна секция (ПСИК)
обща/с.Манастирци,с.Манастирско,с.Тръбач,с.Крояч,с.Чудомир,с.Сейдол,с.Ловско,с.Градина,с.
Каменар,с.Гороцвет,с.Трапище,с.Студенец/ и адрес на изборното помещение на същата в
гр.Лозница,ул. „В.Левски“ № 6,стая № 306.
№ 022 ПСИК в с. Бели Лом,ул. „ Цариградско шосе“ №33,стая №2.
№ 023 ПСИК в с. Веселина, ул. „Хр.Ботев“№46,стая №2.
№ 024 ПСИК в гр.Лозница,ул. „В.Левски“ № 6,стая № 202 източно крило.
№ 025 ПСИК в с. Синя вода,ул. „ Ал. Стамболийски“ №9,читалище.
3.Копие от заповедта да се изпрати на Териториално звено – гр.Разград на ГД
„ГРАО“ в МРРБ, РИК – Разград и Полицейски участък – Лозница при РУРазград .
4.Настоящата заповед да се обяви публично на официалната интернет страница на
Община Лозница на адрес – www.loznitsa.bg в рубриката „Избори 2023”,
Възлагам контрол по изпълнение на заповедта на Секретаря на Община Лозница.
Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от
обявяването й пред РИК Разград.
КМЕТ: /п/
/Севгин Шукри/


18.02.2023

Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс, Избирателен район 18 – Разградски, Община Лозница


13.02.2023

Покана за консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на Община Лозница за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023 г

ЗАПОВЕД N.66/06.02.2023 – Определяне местата за поставяне на избирателни списъци за изборите на 02.04.2023 г.

ЗАПОВЕД N.65/06.02.2023 – Образуване на избирателни секции на територията на Община Лозница за провеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

Приложение към Заповед N.65/06.02.2023


07.02.2023

ЗАПОВЕД N.61/06.02.2023 г- Определяне места за поставяне на агитационни материали


06.02.2023

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на  избори за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА – нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 02.04.2023г. както следва: тел. 08475 2551; тел. 0886 100 699.

От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.


03.02.2023

Указ № 28 за разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 апри 2023 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.)

УКАЗ № 28
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията
на Република България
П О С Т А Н О В Я В А М :

 1. Разпускам Четиридесет и осмото Народно
  събрание на 3 февруари 2023 г.
 2. Насрочвам избори за Народно събрание
  на 2 април 2023 г.
  Издаден в София на 31 януари 2023 г.
  Президент на Републиката:
  Румен Радев
  Подпечатан с държавния печат.
  Министър на правосъдието:
  Крум Зарков