Покана за консултации за определяне състава на Подвижна СИК на територията на Община Лозница

Консултации за определяне състава на Подвижна СИК на територията на Община Лозница за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.

Изх. № 92- 00 – 19

Дата: 16.03.2021 г.  

ДО

МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ”

КОАЛИЦИЯ „БСП  ЗА  БЪЛГАРИЯ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ”

КОАЛИЦИЯ  „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ –НФСБ,АТАКА и ВМРО”

КОАЛИЦИЯ  „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ”

ОТНОСНО: провеждане на консултации за определяне състава на Подвижна СИК на територията на Община Лозница  за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.

На основание чл.91, ал.1-3 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. и Решение № 2206-НС от 11.03.2021 г. на Централната избирателна комисия,

ВИ КАНЯ

на 19 март 2021 г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация, на третия етаж на допълнителни консултации за определяне състав на Секционната избирателна комисия (СИК) за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия за произвеждане на изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Консултациите ще се проведат в  стая  301  на  третия етаж в административната сграда на Община Лозница с адрес – гр.Лозница, ул. „Васил Левски” № 6

При провеждане на консултациите участващите партии и коалиции представят:

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
  2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
  4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в точка „1“. 

   Поканата и приложените документи са публикувани на официалната интернет страница на Община Лозница  на адрес www.loznitsa.bg  

в рубриката „Избори 2021”,   „Консултации СИК”

КМЕТ: /п/  

ПО ЗАПОВЕД № 313 / 03.07.2020г.

 ГЮКЧАН АХМЕД

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ