Покана за консултации

Консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗИРАТЕЛНИ КОМИСИ на територията на Община Лозница за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.

Изх. № 92- 00 – 4

Дата: 17.02.2021 г.  

ДО

МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ”

КОАЛИЦИЯ „БСП  ЗА  БЪЛГАРИЯ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ”

КОАЛИЦИЯ  „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ –НФСБ,АТАКА и ВМРО”

КОАЛИЦИЯ  „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ”

ОТНОСНО: провеждане на консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на Община Лозница  за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.

   С Указ № 9 от 14.01.2021 г. (обн. ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г.), Президентът на Република България насрочи произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.

   Съгласно чл.91, ал.1 , ал.3 от ИК за определяне състава на секционните избирателни комисии кметовете на съответните общини провеждат консултации с парламентарно представените партии и коалиции , партиите и коалициите, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени.

   Във връзка с изготвяне на предложение до Районната избирателна комисия-Разград за назначаване на секционни избирателни комисии (СИК) на територията на Община Лозница за произвеждане избори за народни представители на 04.04.2021 г. и в изпълнение на правомощията си по чл.91, ал.1 и ал.2 от ИК Ви каня на 22 февруари 2021 г. от 10:00 часа на консултации за определяне на състава на СИК по реда на чл.91, ал.1 ,  ал.2, ал.3 , ал.4 , ал. 5 и ал.6 от ИК .

Консултациите ще се проведат в  стая  303  на  третия етаж в административната сграда на Община Лозница с адрес – гр.Лозница, ул. „Васил Левски” № 6

   Съгласно  чл.91, ал.4 от ИК, при провеждане на консултациите при кметовете на общини, участващите партии и коалиции следва да представят следните документи:

   а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

   б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 19.01.2021 г. или заверено от представителя на коалицията от партии , копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;

   в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;

   г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 91, ал. 5 от ИК. Заместването се извършва с решение на РИК.

Консултациите ще се проведат при следния ред:

   1. Кратко въведение от кмета на Община Лозница – от 10:00 ч. до 10:10 ч.

   2.Проверка на пълномощията на представителите и на представените документи  (съгласно т.в и т.б от настоящата покана) и попълване на присъствен лист – от 10:10 ч. до 10:50 ч.

   3.Разпределение на местата  между партиите и коалициите от партии в състава и ръководството на всяка СИК – от 10:50 ч. до 12:00 ч.

   4.Подписване на протокола от консултациите – до 18:00 ч. на 25.02.2021 г., при секретаря на общината – етаж 3, стая 308.

   Поканата и приложените документи са публикувани на официалната интернет страница на Община Лозница в рубриката „Избори 2021”,   „Консултации СИК” /Покана/

КМЕТ:  / п /

/СЕВГИН  ШУКРИ /