Процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имот – публична общинска собственост – терени в с.Манастирско и гр.Лозница

ЗАПОВЕД № 422/21.06.2024 г.

      На основание чл. 44,  ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.7 от Закон за общинската собственост, чл.15, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 78 по Протокол № 8/31.05.2024 г. на Общински съвет –  гр. Лозница

З А П О В Я Д В А М :

     1.Да се открие процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имот – публична общинска собственост, представляващи :

– Терен с площ от 1 кв.м., находящ се в с. Манастирско, ул. ,,Бели Лом“ № 18,  УПИ I , кв. 20 за поставяне на Кафе автомат, за срок от 3 години, при начална тръжна цена за месечен наем – 10.00 лв., като върху сумата ще се начисли ДДС.

– Терен с площ от 20 кв.м., находящ се в гр. Лозница, УПИ № I в кв. 24 за поставяне на преместваем обект – каравана , за срок от 3 години, при начална тръжна цена за месечен наем – 200.00 лв., като върху сумата ще се начисли ДДС.

– Терен с площ от 10 кв.м., находящ се в гр. Лозница, УПИ № I в кв. 34 за поставяне на преместваем обект – каравана, за срок от 3 години при начална тръжна цена за месечен наем – 100.00 лв., като върху сумата ще се начисли ДДС.

     2. Явният търг да се проведе на 02.07.2024 год. от 14:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница. При неявяване на кандидат за обект по т. 1 да се проведе повторен търг при същите условия на 09.07.2024 г. от 14.00 ч.

     3. Депозитната вноска за участие в търга е 30 % от началната тръжна цена за месечен наем, платена до 01.07.2024 г. /08.07.2024 г./ – 16:30 часа, по следната банкова сметка: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград или в касата на общинска администрация гр. Лозница, стая 211, 2-ри етаж.

    4. Необходими документи за участие в търга:

    4.1 Заявление  за участие в търга, което се подава до 01.07.2024 г./08.07.2024 г./ – 16:30 часа в общинска администрация, стая 103, отдел „фронт офис“

    Към заявлението се прилагат следните документи:

    4.2 Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;

    4.3 Декларация за липса на задължения към бюджета на общината;

    4.4 Декларация за оглед на имота;

    4.5  Пълномощно – оригинал , когато в търга участва пълномощник;

    5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

    6. В 3 – дневен срок от провеждане на търга следва да издаде заповед за определяне на спечелилия търга участник.

   7. В 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта следва да подпише договор за наем със спечелилия търга.

   8.  На основание чл. 52, ал. 5, т.2 от ЗМСМА 30 /Тридесет/ на сто от постъпленията от наем на имот – общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място в което се намира имотът.

     Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

      Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

СЕВГИН ШУКРИ     

Кмет на община Лозница