Проектобюджет 2021

П О К А Н А

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Община Лозница организира публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2021 година.

Каним гражданите на общината, кметове на кметства, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане, при стриктно спазване на посочения ред.

Обсъждането ще се проведе на 12.02.2021 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на ЦПЛР – ОДК гр. Лозница.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите. Участниците в обсъждането трябва да са с предпазни маски и да се спазва дистанция от 1,5 метра.

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на община Лозница