ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД МАНДАТ 2024-2027 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД МАНДАТ 2024-2027 г.

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Районен съд Разград и в изпълнение на Решение № 395 от 31.05.2023 г. на Общински съвет Лозница открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Разград.

Необходимият брой заседатели е 3 – ма души. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението, както следва:

      Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:

1.         Да е дееспособен български гражданин, който:

–           е на възраст от 21 до 68 години;

–           има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

–           има завършено най-малко средно образование;

–           не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

–           не страда от психически заболявания.

2.         Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

–           е съдебен заседател в друг съд;          

–           е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

–           участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели.

–           работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

–         е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

        В срок до 28.07.2023 г.  /включително/ кандидатите за съдебни заседатели могат да подадат в деловодството на Общински съвет – Лозница, находящо се в сградата на Общинска администрация – Лозница, всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1/, ведно със следните документи:

–           подробна автобиография, подписана от кандидата;

–           нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

–           медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

–           данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;

–           мотивационно писмо;

–           писмено съгласие /Приложение № 2/;

–           декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение № 3/;

–           декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение                № 4/;

–           документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Образци на документите са на разположение на кандидатите в звеното, обслужващо Общински съвет Лозница (стая 301), както и на официалната интернет – страница на Община Лозница

(Изтегли документи за кандидатстване).

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на Община Лозница най- малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, чиято дата и час ще бъдат обявени своевременно.

Шаиб Шаиб

Председател на Временната комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Разград