Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на имот в с.Чудомир, ул. „Ахелой“ 11

ЗАПОВЕД № 364/16.06.2023 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 398 по Протокол № 58/31.05.2023 г. на Общински съвет –  гр. Лозница

                                                     З А П О В Я Д В А М :

  1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба  на:
  2. УПИ VI / шест римско/ в кв. 28 / двадесет и осем/ с площ 619 / шестстотин и деветнадесет/ кв. м., находящ се в Област Разград, община Лозница, с. Чудомир, ул. „Ахелой“ 11, при граници и съседи – изток: улица, юг: УПИ VII – 127 в кв. 28, запад: УПИ IV – 126 в кв. 28, север : УПИ V в кв. 28., при начална тръжна цена от                         2 273.00лв.
  3. Явният търг да се проведе на 27.06.2023 год. от 14.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница.

           При неявяване на кандидат за обект по т. 2.1 да се проведе повторен търг при същите условия на 04.07.2023 г. от 14.00 ч.

         3.  Депозитната вноска за участие в търга е 30 % от началната стойност на имота, платена до 26.06.2023 г. /03.07.2023 г./ – 16:30 часа, по следната банкова сметка: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград или в касата на общинска администрация гр. Лозница, стая 211, 2-ри етаж.

         4. Необходими документи за участие в търга:

         4.1. Заявление  за участие в търга, което се подава до 26.06.2023 г./03.07.2023 г./ – 16:30 часа в общинска администрация, стая 103, отдел „фронт офис“

Към заявлението се прилагат следните документи:

         4.2. Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;

         4.3. Декларация за липса на задължения към бюджета на общината;

         4.4. Декларация за оглед на имота;

         4.5. Пълномощно – оригинал , когато в търга участва пълномощник;

Липсата на един от изискуемите документи, както и наличие на задължения към община Лозница, дава право на тръжната комисия да не допусне кандидата до участие в търга.

         5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

         6. Задължава кмета на общината в 3 – дневен срок от провеждане на търга да издаде заповед за определяне на спечелилия търга участник.

         7. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци и такси в 7-дневен срок от връчване на влязла в сила заповед.

         8. В 7 – дневен срок от заплащането на цената да се сключи договор със спечелилия търга участник въз основа на влязла в сила заповед за определяне на купувач и документ за платена цена, и в 30 – дневен срок от подписването същият да се предостави на общински съвет – Лозница.

         9. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА 30 /тридесет/ на сто от постъпленията от продажбата на горепосочения имот да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответните населени места, в който се намира имотът.

    Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

     Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

 СЕВГИН ШУКРИ

 Кмет на община Лозница