Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Лозница за 2022 година

П О К А Н А

    На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредба № 17 на Общински съвет – Лозницаза  условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за  съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,  

К А Н И М

всички жители на Община Лозница на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА 2022 ГОДИНА, което ще се проведена 22.06.2023 г. /четвъртък/ от 12:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Годишен отчет за изпълнение на Бюджета на Община Лозница за 2022 година.

2. Становища и въпроси.

Председател на Общински съвет – Лозница: 

/Ибрахим Ахмедов/