Заповед за отдаване възмездно под наем на поземлен имот в землището на с.Сейдол

ЗАПОВЕД № 315/31.05.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закон за общинската собственост, чл. 15 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 388 от Протокол № 56 от 26.04.2023 г на ОбС гр. Лозница, Заповед № 259 /11.05.2023 г. на Кмета на общината и Протокол от 30.05.2023 г. за проведен повторен търг с явно наддаване за наем на недвижим имот – публична общинска собственост       

ЗАПОВЯДВАМ:

         1. Да се отдаде възмездно под наем на „МЕДИАС ГРУП“ ЕООД с ЕИК ******* със седалище и адрес на управление: гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. ******* представлявано от Айдън ****** Байрам с ЕГН ********, притежаващ л.к. № *******, издадена от МВР Варна на ******** г. с постоянен адрес: ************, следният имот общинска собственост:

   –   Поземлен имот с идентификатор 65992.16.80 / шестдесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и две точка шестнадесет точка осемдесет/ с площ 35 024 / тридесет и пет хиляди и двадесет и четири/ кв. м., трайно предназначение на територията – територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване – за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на с. Сейдол, при граници и съседи 65992.16.75, 65992.16.84, 65992.16.255.

           2. Годишният наем е на стойност от 2059.41 лв. / две хиляди петдесет и девет лева и четиридесет и една стотинки/ без ДДС, като цялата сума да се внася в касата на община Лозница.

3. Срока за отдаване под наем 10 /десет/  години считано от 14.06.2023 г.

4. В седемдневен срок от влизане в сила на Заповедта да се сключи договор за наем.

            Настоящата заповед да се връчи на съответните заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на община Лозница