Заповед за провеждане на търг за отдаване под наем на земеделски земи

ЗАПОВЕД № 289/25.05.2023

На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 от Наредба   № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – гр. Лозница и във връзка с Решение № 385 по Протокол № 56/ 26.04.2023 година на Общински съвет – гр. Лозница

З А П О В Я Д В А М:

1.Да се проведе явен търг за отдаване под аренда за 10 / Десет/ години на долупосочените земеделски земи, при първоначална годишна арендна вноска от 50.00 лв./ дка.Първата стопанска година започва от 01 Октомври 2023 година.

по редЗемлищеИдентифи – каторМестностН Т ПКатег.Площ / дка./Депозит за участие в лева
1.с. Чудомир81619.6.189,, В лозята “Ов. градина21.245212.45
2.с. Чудомир81619.6.191,, В лозята “Ов. градина19.140191.40
3.с. Чудомир81619.6.43,, В лозята “Изоставена нива17.315173.15
4.с. Каменар35715.60.366,, Под селото “Сметище4.98349.83

2.Търгът да се проведе на  06 Юни 2023 година от 13:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация. Всеки имот се търгува поотделно. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени поне две заявления за участие. При неявяване  на кандидати да се проведе повторен търг при същите условия на 13 Юни 2023 година от 13:00 часа.                                                                                 

           3.Депозитната вноска  за участие в търга, платена  до 05 Юни 2023 година/  12 Юни 2023 г./ – 16:00 часа в касата на Общинска администрация – стая № 211, 2-ри етаж, или по банков път по следната банкова сметка: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград. Стъпка за наддаване – 10 % от годишната арендна вноска.

            4.Необходими документи за участие:

           4.1.Заявление за участие в търга, което се подава до 05 Юни 2023 година / 12 Юни 2023 година./ –  16:00 часа  в Общинска администрация  – Стая № 103, отдел ,,Фронт офис”. Към заявлението се прилагат, следните документи:                      

          4.2.Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;

          4.3.Декларация за липса на задължения към бюджета на Общината;

          4.4.Декларация  за условията на търга и състоянието на обекта;

          4.5.Пълномощно – оригинал, когато  в търга участва пълномощник.

Липсата на един от изискуемите документи, както и наличие на задължения към бюджета на Община Лозница, дава право на тръжната комисия да не допусне кандидата до участие в търга.

5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината.

            6. Въз основа  на резултата от търга кметът на Общината в 3 /Три/ дневен срок    издава заповед с която определя кандидата спечелил търга.

            7. Подписването на договора със спечелилия търга участник – в 7 / Седем/ дневен срок от влизане в сила  на заповедта по т.6.

            8. На основание чл. 52, ал. 5, т.2 от ЗМСМА 30 /Тридесет/ на сто от постъпленията от аренда на земеделски земи общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място в което се намира имотът.

           9. Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административно процесуален кодекс.

          10. Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

СЕВГИН ШУКРИ

Кмет на община Лозницa