Заповед за откриване процедура за отдаване под наем на ПИ 65992.16.80 с.Сейдол

З А П О В Е Д № 259/11.05.2023 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.7 от Закон за общинската собственост, чл.15, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 388 по Протокол № 56/26.04.2023 г. на Общински съвет –  гр. Лозница

З А П О В Я Д В А М :

    1. Да се открие процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имот – публична общинска собственост, представляващ:

    – Поземлен имот с идентификатор 65992.16.80 / шестдесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и две точка шестнадесет точка осемдесет/ с площ 35 024 / тридесет и пет хиляди и двадесет и четири/ кв. м., трайно предназначение на територията – територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване – за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, находящ се в област Разград, община Лозница, землището на с. Сейдол, при граници и съседи 65992.16.75, 65992.16.84, 65992.16.255, за срок от 10 години, при начална тръжна цена за годишен наем 2059.41 лв. без ДДС.

     2. Явният търг да се проведе на 23.05.2023 год. от 13:30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница.

     При неявяване на кандидат или при явяване на само един кандидат за обект по т. 1 да се проведе повторен търг при същите условия на 30.05.2023г. от 13:30 ч.

     3. Депозитната вноска за участие в търга е 10 % от годишния наем, определена по начална тръжна цена за обекта, платена до 22.05.2023 г. /29.05.2023 г./ – 16:30 часа, по следната банкова сметка: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД клон Разград или в касата на общинска администрация гр. Лозница, стая 211, 2-ри етаж.

     4.Необходими документи за участие в търга:

     4.1 Заявление  за участие в търга, което се подава до 22.05.2023 г./29.05.2023 г./ – 16:30 часа в общинска администрация, стая 103, отдел „фронт офис“

Към заявлението се прилагат следните документи:

     4.2 Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;

     4.3 Декларация за липса на задължения към бюджета на общината;

     4.4 Декларация за оглед на имота;

     4.5  Пълномощно – оригинал , когато в търга участва пълномощник;

     5. Търгът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

     6. Кметът на общината в 3 – дневен срок от провеждане на търга да издаде заповед за определяне на спечелилия търга участник.

     7.Кметът на общината в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта да подпише договор за наем със спечелилия търга.

8. На основание чл. 52, ал. 5, т.2 от ЗМСМА 30 /Тридесет/ на сто от постъпленията от наем на имот – общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място в което се намира имотът.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, на интернет страницата на    общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.

СЕВГИН ШУКРИ   

Кмет на община Лозница