Заповед продажба на самостоятелен обект в жилищна  сграда – апартамент – частна общинска собственост

З А П О В Е Д  № 192/24.04.2023 г.    

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 33, ал. , т. 1 и чл. 34 от Наредба № 11 за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища на Общински съвет в изпълнение на Решение № 380 от Протокол № 55 от 31.03.2023 г на ОбС гр. Лозница

       З А П О В Я Д В А М :

  1. Да се продаде самостоятелен обект в жилищна  сграда – апартамент – частна общинска собственост, представляващ Апартамент № 2, състоящ се от дневна, кухня, баня с WC, коридор с тераса с обща застроена площ 53.23 кв. м., с прилежащо избено помещение             № 2 с п.пл. 4.76 кв.м. ; 6.48 % ид. части от общи части 3.99 кв.м. и ОПС 57,22 кв.м. при съседи: ляво- ап. № 1; дясно – ап. № 3, долу – избени помещения, горе – ап. № 5, намиращ се в гр. Лозница, обл. Разград, ул. „Дружба“ № 22 блок „4А-4“, ет. 1, построен в кв. 43, УПИ IIІ по ЗРП на гр. Лозница, АОС № 289/02.03.2004г. на наемателя МЕХМЕД РАШИДОВ КУНДЬОВ, ЕГН ********, срещу сумата от 27 147.00 лева без ДДС.

 2. Плащането на цената на имота по т. 1, която възлиза на стойност от 27 147.00                        / двадесет и седем хиляди сто четиридесет и седем лева/ без ДДС да се извърши   по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 445600 в «Инвестбанк» АД клон Разград.

 3. На основание чл. 47, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси се начислява 2.6 % местен данък в размер на 705.80 лв. /седемстотин и пет лева и осемдесет стотинки/ да се преведе по сметка BG59 IORT 8116 8401 000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 442500 в «Инвестбанк»  АД клон Разград  или в каса на общината.     

 4. Плащането на цената, данъците и таксите да се извърши в 7 – дневен срок от влизането на заповедта в сила.

 5. Договорът да се сключи в 7дневен /седемдневен/ срок от представяне на  документи за плащането.

      Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица и се обяви на информационното табло и в интернет – страница  на общината. 

СЕВГИН ШУКРИ                                                                                                                                         Кмет на община Лозница