Обявление за прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД МАНДАТ 2023-2026г.

     01 юни 2022

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд Разград и в изпълнение на Решение № 251 по Протокол № 40 от 27.04.2022 г. на Общински съвет Лозница открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Разград.

Необходимият брой заседатели е 2 души. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението.

Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:

1.         Да е дееспособен български гражданин, който:

–           е на възраст от 21 до 68 години;

–           има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

–           има завършено най-малко средно образование;

–           не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

–           не страда от психически заболявания.

2.         Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

–           е съдебен заседател в друг съд;          

–           е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

–           участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели.

–           работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

II.        Утвърждава образци на документи, както следва:

–           Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение № 1/;

–           Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ /Приложение № 2/;

–           Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение № 3/.

–           Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение №4/

III.      В срок до 29.07.2022 г.  /включително/ кандидатите за съдебни заседатели могат да подадат в деловодството на Общински съвет – Лозница, находящо се в сградата на Общинска администрация – Лозница, всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1/, ведно със следните документи:

–           подробна автобиография, подписана от кандидата;

–           нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

–           медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

–           данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;

–           мотивационно писмо;

–           писмено съгласие /Приложение № 2/;

–           декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение № 3/;

–           декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение                № 4/;

–           документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.З, т.9 от ЗСВ се публикува на интернет страницата на Община Лозница, най- малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а от ЗСВ.

Приложения:

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Шаиб Шаиб

Председател на Временната комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Разград