Заседание на Общински съвет на 30.07.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Комисиите към Общински съвет ще заседават на 23.07.2021 г. /петък/ от 8:00ч. , 8:30ч., 09:00ч,. 09:30ч., 10:00ч., 10:30ч., 11:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

           На 30.07.2021 г. /петък/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

  1. Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – председател на Общински съвет – Лозница относно :  Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии.
  2. Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно :  Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр.Разград.
  3. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Отдаване под наем на общински имот – чрез търг с явно наддаване
  4. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Крояч, общ. Лозница, обл. Разград.
  5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ                                                                                                    Председател на Общински съвет – Лозница