Обява ОУ „Хр.Ботев“ с.Гороцвет

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на пасищни земи/мера/

10.06.2021г.

ОБЯВА

ОУ „Христо Ботев ”, с. Гороцвет, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на пасищни земи/мера/  в землището на с.Гороцвет .

Процедурата е открита със  Заповед   № РД15-159/09.06.2021 г. на директора на ОУ „Христо Ботев ”, с. Гороцвет за провеждане на търг  с тайно наддаване за отдаване под  аренда на  пасищни  земи /мера/ – 61,328 дка , находящи се  в землището на с. Гороцвет. Начална тръжна цена на декар  е 7.00 лв./седем  лева на декар/.                           Необходими документи за участие в търга: Заявление за участие в търга ; Наддавателно предложение;  Квитанция за внесен депозит; Удостоверение от НАП, за липса на задължения към Държавата по регистрация на фирмата или по местоживеене на физическото лице; Удостоверение от Общинска администрация гр. Лозница , за липса на задължения към Община Лозница; Документ за актуална съдебна регистрация или актуално удостоверение, издадено по Търговския регистър към Агенцията по вписванията /само на фирми/; Пълномощно – оригинал, когато в търга участва пълномощник.

Крайният срок за подаване на заявления- оферти за участие е 09.07.2021 г. до 15:00 ч., на   2 етаж, дирекцията на  ОУ„Христо Ботев ”, с. Гороцвет, ул.“Д.Дебелянов“ №1.               Тел. за връзка 0878684438 и 0879835899.

Търгът ще се проведе на 12.07.2021 г. от  14,00 часа в ОУ „Христо Ботев ”, с. Гороцвет след изтичане на срока за подаване на документите (09.07.2021 г.) със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

От ръководството на ОУ „Христо Ботев ” с. Гороцвет