Обява ОУ „Хр.Ботев“ с.Гороцвет

08.06.2021 г.

ОБЯВА

ОУ „Христо Ботев ”, с. Гороцвет, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи в землището на с.Гороцвет и с.Студенец.

Процедурата е открита със  Заповед   № РД15-157/07.06.2021 г. на директора на ОУ „Христо Ботев ”, с. Гороцвет за провеждане на търг  с тайно наддаване за отдаване под  аренда на  земеделски земи – 225,016 дка, находящи се  в землището на селата Гороцвет и Студенец. Начална тръжна цена на декар е 60.00 лв. /шестдесет лева на декар/.

Необходими документи за участие в търга: Заявление за участие в търга ; Наддавателно предложение;  Квитанция за внесен депозит; Удостоверение от НАП, за липса на задължения към Държавата по регистрация на фирмата или по местоживеене на физическото лице; Удостоверение от Общинска администрация гр. Лозница , за липса на задължения към Община Лозница; Документ за актуална съдебна регистрация или актуално удостоверение, издадено по Търговския регистър към Агенцията по вписванията /само на фирми/; Пълномощно – оригинал, когато в търга участва пълномощник.

Крайният срок за подаване на заявления- оферти за участие е 08.07.2021 г. до 15:00 ч., на   2 етаж, дирекцията на  ОУ„Христо Ботев ”, с. Гороцвет, ул.“Д.Дебелянов“ №1.               

Тел. за връзка 0878684438 и 0879835899.

Търгът ще се проведе на 09.07.2021 г. от  14,00 часа в ОУ „Христо Ботев ”, с. Гороцвет след изтичане на срока за подаване на документите (08.07.2021 г.) със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

От ръководството на ОУ „Христо Ботев ” с. Гороцвет