Заседание на Общински съвет на 28.05.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Комисиите към Общински съвет ще заседават, както следва: На 20.05.2021 г. /четвъртък/ от 09.00 ч., 09.30 ч., 10.00ч., и на 21.05.2021 г.  /петък/ от 13.00ч., 13.30ч. , 14.00ч. и 14.30ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница.

На 28.05.2021 г. /петък/ от 15.00 часа в гр. Банско, обл. Благоевград ще се проведе заседание на Общински съвет при следния:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

  1. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Предоставяне на общински пасища, мери и ливади чрез публичен търг за стопанската  2021 / 2022  година.
  2. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Предоставяне   възмездно  право на  ползване върху  имот  –  общинска частна собственост , находящ  се в землището  на с. Ловско за устройване на пчелин
  3. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница относно : Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Тръбач и с. Чудомир.
  4. Разглеждане на молби постъпили до Общински съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ.
  5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИБРАХИМ АХМЕДОВ

Председател на Общински съвет – Лозница