ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето, който работи от 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за … Read More

Покана за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник, която да предостави краткосрочен кредит на община Лозница

На основание чл. 19 от Закона за общинския дълг и Решение № 33 от 16.02.2024 г. на Общински съвет – Лозница,   Община Лозница с настоящето отправя покана до всички … Read More

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2024 ГОДИНА

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена  на основание разпоредбата на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление … Read More

Заповед публичен търг за продажба на ПИ 10759.46.1, местност „Ески балък“ с.Веселина

ЗАПОВЕД № 126/29.02.2024 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 чл. 59, … Read More