Конкурс за матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили

О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или … Read More

Конкурс за приемане на военна служба във формирования от състава на Командване на логистична поддръжка

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от … Read More

Заповеди Областна дирекция земеделие

Заповеди за определяне цени на имотите – общинска собственост, представляващи полски пътища, находящи се в землищата на Община Лозница, Област Разград, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2023-2024 година, … Read More

Учредяване право на прокарване на трасе за Кабел  СрН от СРС към имот с ПИ 24092.501.114

ЗАПОВЕД № 41/19.01.2024 г.     Предвид постъпило Заявление с Вх.№70-00-294/07.12.2023г. от „ ИНОВА ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 206692536 със седалище и адрес на управление Област Разград, общ. Разград, гр. Разград, п.код … Read More

Покана за публично обсъждане на бюджет 2024 на Община Лозница

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, … Read More

Заповед предоставяне право на безвъзмездно ползване Помещение 9 част от „Поликлиника“ гр.Лозница

ЗАПОВЕД № 27/15.01.2024 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 39, ал. 5 от Закон за общинската собственост, чл. 2, … Read More