Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 44166.51.5

ЗАПОВЕД № 785/29.12.2022 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от … Read More

Обява обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

ОБЯВА за среща за обществено обсъждане             На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Лозница съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на дата … Read More